Leave the Seals Alone

    Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol wedi cael adroddiadau am gerddwyr a cheufadwyr yn tarfu ar forloi a’u morloi bach

 

 

Awdurdod y Parc yn apelio i forloi gael llonydd yn ystod y tymor geni

Mae pobl yn cael eu hannog i beidio â tharfu ar forloi a’u morloi bach, wrth iddynt barhau i ymddangos ar draethau ac mewn cildraethau ar hyd Arfordir Penfro.

Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol wedi derbyn adroddiadau am bobl yn mynd yn rhy agos at forloi ar adeg pan fyddant yn arbennig o agored i niwed.

Dywedodd Libby Taylor, Rheolwr Gwasanaethau Parcmyn Awdurdod y Parc Cenedlaethol: “Mae’r morloi yn cael eu gwarchod gan y gyfraith, ond eleni’n unig, rydyn ni wedi clywed am geufadwyr yn mynd i gildraethau lle’r oedd morloi bach yn bresennol ac un digwyddiad lle’r oedd rhywun yn ceisio rhoi morloi bychan newydd gael ei eni yn y môr.

“Os yw morloi ar ei ben ei hun ar draeth, mae fel arfer yn golygu bod ei fam gerllaw yn y dŵr. Weithiau, gall aros i ffwrdd am gyfnodau hir, felly cadwch ddigon pell i ffwrdd er mwyn iddi allu dychwelyd pan fydd angen.

“Un o’r ffyrdd gorau o weld morloi a’u morloi bach o bellter diogel yw ar Lwybr Cenedlaethol Llwybr Arfordir Sir Benfro, sy’n mynd ar hyd clogwyni uwchben nifer o gildraethau a chilfachau anghysbell nad oes modd eu cyrraedd ar droed. Bydd sbienddrych yn ddefnyddiol ar gyfer edrych yn agosach.

“Os gwelwch unrhyw forloi, y peth gorau i’w wneud yw sicrhau bod cyn lleied â phosibl o sŵn, sicrhau bod cŵn yn cael eu cadw ar dennyn ac i ddod o hyd i leoliad arall ar gyfer eich taith gerdded neu antur.”

Mae Awdurdod y Parc wedi rhoi arwyddion dros dro ar waith mewn rhai lleoliadau prysur hysbys i godi ymwybyddiaeth o’r mater gyda phobl nad ydynt efallai’n ymwybodol bod y lleoliad o’u dewis yn boblogaidd gyda morloi.

Os ydych chi’n credu bod y morloi mewn trallod, ffoniwch Welsh Marine Life Rescue ar 07970 285086 neu’r RSPCA ar 0300 1234 999.

Mae codau ymddygiad i bobl eu dilyn wrth archwilio Arfordir Penfro ar gael drwy fynd i wefan Cod Morol Penfro: https://www.pembrokeshiremarinecode.org.uk/

I gael rhagor o wybodaeth am forloi a rhai o’r rhywogaethau anhygoel eraill y gallwch eu gweld ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro, ewch i https://www.arfordirpenfro.cymru/y-parc-cenedlaethol/bywyd-gwyllt/

Image courtesy of Manfred Richter of Pixabay

 People are being urged to avoid disturbing seals and their pups, as they continue to appear on beaches and in coves all along the Pembrokeshire coast.

The National Park Authority has received reports of people getting too close to seals at a time when they are particularly vulnerable.

National Park Authority ranger service manager Libby Taylor said: “Seals are protected by law but this year alone we’ve heard of kayakers entering coves where seal pups were present and one incident of someone trying to put a tiny newborn pup into the sea.

“If a pup is alone on a beach, it usually means its mother is nearby in the water. She can sometimes stay away for long periods of time so please keep well away so she can return when she needs to.

“One of the best ways to see seals and their pups from a safe distance is the Pembrokeshire Coast Path National Trail, which passes along cliffs above so many remote cloves and inlets that are inaccessible on foot. A pair of binoculars will help you get a closer look.

“If you do see any seals, the best thing to do is to keep noise to a minimum, ensure dogs are kept on leads and to find an alternative location for your walk or adventure.”

The Park Authority has put temporary signs in place at some known pupping locations to raise awareness of the issue with people who may not be aware their chosen location is popular with seals.

If you believe a seal is in distress, please call Welsh Marine Life Rescue on 07970 285086 or the RSPCA on 0300 1234 999.

Codes of conduct for people to follow when exploring the Pembrokeshire coast can be found by visiting the Pembrokeshire Marine Code website: https://www.pembrokeshiremarinecode.org.uk/

To find out more about seals and some of the other amazing species you can spot in the Pembrokeshire Coast National Park visit https://www.pembrokeshirecoast.wales/wildlife/

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...