Here’s Howe

The following article is in English… and Welsh (scroll down)

 

The Torch Theatre’s new senior manager–youth and community is Tim Howe.

Originally from the East Midlands, he has only been in post at the Torch in Milford Haven since the beginning of 2023 and has already made his mark in Pembrokeshire.

Tim has a wealth of experience organising creative workshops and visits schools on a regular basis to get pupils engaged in theatre. Classes from lighting and directing to creative writing and performing can be accessed at the Torch.

Tim graduated from Aberystwyth University and then did a postgrad at Bristol Old Vic Theatre School. He has always wanted to work in Wales – a place he calls home. When the post became available at the Torch, he jumped at the opportunity.

“Ever since leaving Aberystwyth I was looking for a reason to return to Wales. Wales feels like home to me and I know that coming to the Torch Theatre was just the right decision,” said Tim who worked at the Sherman Theatre in Cardiff as the venue’s creative engagement manager for over five years.

“Working here at the Torch is so very exciting. It’s actually more creative and adventurous than working in the city. Going to work every day and walking alongside the Haven and Harbour, seeing the countryside and its people just feels like a community, and it’s that community we are trying to get into the Torch, to be a part of the Torch and to offer people what they really want.”

On Thursday nights, Tim hosts a creative skills and writing workshop for those aged 18-plus. The next workshop will be on 18 May from 8pm until 10pm.

“And what’s great about these workshops is that you don’t have to attend them all. Maybe some won’t appeal and others will. There’s no obligation to attend every one, just the ones you think you’ll enjoy, and they all happen in a friendly, welcoming environment.”

From China to St Ives in Cornwall, Tim has worked with youth theatre groups and in the world of drama for as long as he can remember, but this new role at the Torch has pressed every button.

“It’s just amazing and I’ve met many new people – children and adults. This in itself keeps you creative and this is why I love doing what I’m doing.

“We recently held a lighting and sound workshop for Pennar Community School, we held a horror story writing session with Milford Haven Community Primary School and more recently a drama and games day at Tavernspite County Primary School. It’s all about engaging with schools, teachers and pupils and to get them interested in what we do here at the Torch and to get them involved – from Ceredigion to Pembrokeshire and Carmarthenshire, our door is open to all.”

The Torch Theatre activity for young people aged seven to 18 as well as for adults aims to give interactive and engaging creative insights into the theatre-making process: “Each week our participants are encouraged to build their confidence through creative and engaging skill-building sessions, led by our dedicated team. These sessions are not just about acting and theatre; we ensure that everyone develops their social skills, problem-solving and teamwork. Most importantly we want people to have fun and make new friends.”

Further information regarding the workshops, school visits and the Torch Youth Theatre: 01646 695267.

 

 

 

PROFIADAU YN TSIEINA AC ABERDAUGLEDDAU – TIM HOWE SY’N DOD Â CHYFOETH O BROFIAD CREADIGOL I THEATR Y TORCH

Mae’n greadigol tu hwnt, yn hynod dalentog ac am ddod i’ch adnabod – dewch i gwrdd â Tim Howe, Uwch Reolwr newydd Theatr y Torch – Ieuenctid a Chymuned.

Dim ond ers dechrau 2023 y mae Tim, sy’n wreiddiol o Ddwyrain Canolbarth Lloegr, wedi bod yn ei swydd yn y Torch ac mae eisoes wedi creu argraff yma yn Sir Benfro.

Mae gan Tim gyfoeth o brofiad yn trefnu gweithdai creadigol ac mae’n ymweld ag ysgolion yn rheolaidd i gael y disgyblion i ymgysylltu â’r theatr – o oleuo a chyfarwyddo i ysgrifennu creadigol a pherfformio, gellir cael mynediad i ddosbarthiadau o’r fath yn Theatr y Torch dan lygad barcud Tim a’i dîm creadigol.

Wedi graddio o Brifysgol Aberystwyth ac yna ennill gradd o Ysgol Theatr Old Vic Bryste, mae Tim bob amser wedi bod am weithio yng Nghymru – y wlad mae’n ei galw’n gartref. Pan ddaeth y swydd wag yn y Torch, neidiodd Tim at y cyfle i symud ymhellach i’r gorllewin ac nid yw wedi edrych yn ôl.

“Byth ers gadael Aberystwyth roeddwn yn chwilio am reswm i ddychwelyd i Gymru. Mae Cymru’n teimlo fel cartref i mi ac rwy’n gwybod mai dod i Theatr y Torch oedd y penderfyniad cywir,” esboniodd Tim a fu’n gweithio yn Theatr y Sherman yng Nghaerdydd fel Rheolwr Ymgysylltu Creadigol y lleoliad am dros bum mlynedd.

Mae rôl Tim yn y Torch yn amrywiol ac mae pob diwrnod yn wahanol:

“Mae gweithio yma yn y Torch mor gyffrous. Mewn gwirionedd mae’n fwy creadigol ac anturus na gweithio yn y ddinas. Mae mynd i’r gwaith bob dydd a cherdded ochr yn ochr â’r Hafan a’r Harbwr, gweld cefn gwlad a’i phobl yn teimlo fel cymuned, a’r gymuned honno yr ydym yn ceisio denu yma i’r Torch, i fod yn rhan o’r Torch a chynnig beth maen nhw wir eisiau,” ychwanegodd Tim.

Ar nos Iau, mae Tim yn cynnal gweithdy Sgiliau Creadigol ac Ysgrifennu i rai 18 oed a thros le mae cyfranogwyr yn edrych ar dechnegau ar gyfer perfformio, cyfarwyddo ac ysgrifennu. Yn ogystal â rhannu syniadau artistig mae hyn yn gyfle gwych i gwrdd â phobl newydd. Cynhelir y gweithdy nesaf ar 18 Mai o 8pm tan 10pm.

“A’r hyn sy’n wych am y gweithdai hyn yw nad oes yn rhaid i chi fynychu pob un ohonyn nhw. Efallai na fydd rhai yn apelio ac eraill o ddiddordeb. Does dim rhaid i chi fynychu pob un, dim ond y rhai rydych chi’n meddwl y byddwch chi’n eu mwynhau ac maen nhw oll yn digwydd mewn amgylchedd cyfeillgar, croesawgar yma yn y Torch,” esboniodd Tim.

O Tsiena i St Ives yng Nghernyw, mae Tim wedi gweithio gyda grwpiau theatr ieuenctid ac ym myd y ddrama cyhyd ag y gall gofio, ac mae’r rôl newydd hon yn y Torch wedi plesio’n arw.

“Mae’n anhygoel ac rydw i wedi cyfarfod â nifer o bobl newydd – plant ac oedolion. Mae hyn ynddo’i hun yn eich cadw chi’n greadigol a dyma pam rydw i wrth fy modd yn gwneud yr hyn rydw i’n ei wneud.

“Yn ddiweddar, fe wnaethom ni gynnal gweithdy goleuo a sain ar gyfer Ysgol Gymunedol Pennar, fe wnaethom gynnal sesiwn ysgrifennu Stori Arswyd gydag Ysgol Gynradd Gymunedol Aberdaugleddau ac yn fwy diweddar diwrnod drama a gemau yn Ysgol Gynradd Tavernspite. Mae’n ymwneud ag ymgysylltu ag ysgolion, athrawon a disgyblion a’u hannog i ymddiddori yn yr hyn rydym yn ei wneud yma yn y Torch a’u cael i gymryd rhan – o Geredigion i Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin, mae ein drws ar agor i bawb,” meddai Tim.

Bwriad gweithgaredd Theatr y Torch ar gyfer pobl ifanc rhwng saith ac 18 oed yn ogystal ag oedolion yw rhoi mewnwelediadau creadigol rhyngweithiol a diddorol i’r broses o wneud theatr, fel yr eglura Tim.

“Bob wythnos mae ein cyfranogwyr yn cael eu hannog i adeiladu eu hyder trwy sesiynau meithrin sgiliau creadigol a deniadol, dan arweiniad ein tîm ymroddedig. Nid yw’r sesiynau hyn yn ymwneud ag actio a theatr yn unig; rydym yn sicrhau bod pawb yn datblygu eu sgiliau cymdeithasol, datrys problemau, a gwaith tîm. Yn bwysicaf oll, rydym am i bobl gael hwyl a gwneud ffrindiau newydd.

“Mae Theatr y Torch yn ofod croesawgar i bawb. Ein nod yw gwneud addasiadau rhesymol i’n darpariaeth er mwyn sicrhau bod pob grŵp yn addas i bawb, fel y gall pawb wneud y gorau o’u profiadau.”

Gorffennodd Tim: “Rydym yn ceisio cynnwys pobl mewn mannau diogel creadigol sy’n caniatáu iddynt fynegi eu hunain; i weld beth sy’n bwysig iddyn nhw, am beth maen nhw’n angerddol, a sut i ddweud wrth bawb am hynny. Rydyn ni’n credu bod gan bawb rydyn ni’n gweithio gyda nhw y pŵer i wneud eu straeon eu hunain, a newid sut rydyn ni oll yn gweld ein byd. Rydym yn croesawu pawb ac yn edrych ymlaen at eich gweld yn rhai o’n gweithgaredd cyn hir.”

Am fwy o wybodaeth yn ymwneud â’r gweithdy, ymweliadau ysgol a Theatr Ieuenctid y Torch, cysylltwch â 01646 695267.

 

 

 

 

 

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...