Learning from the Roots

 

Disgyblion Johnston yn plannu coed ar dir yr ysgol gyda chymorth Tom Bean a Will Whittington o Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, ynghyd â Hamad Al Samra a’r tîm o Derfynfa LNG South Hook

          

            Prosiect lleol yn dathlu blwyddyn arall o fynd â dysgu yn yr awyr agored yn ôl i’w wreiddiau (scroll down for English version)

 

Ymysg pryderon cyffredinol bod cenhedlaeth o bobl ifanc yn colli cysylltiad â’r byd naturiol, mae cydweithrediad unigryw rhwng elusen Parc Cenedlaethol a chwmni ynni lleol yn mynd yn groes i’r duedd gyda phrosiect addysg sydd â’r nod o gryfhau cysylltiadau drwy brofiadau ymarferol yn yr awyr agored.

Sefydlwyd y fenter Gwreiddiau/Roots, sy’n cael ei rhedeg gan Ymddiriedolaeth Elusennol Arfordir Penfro gyda chymorth ariannol Terfynfa LNG South Hook, yn 2020 i hybu gwybodaeth plant am gynnyrch naturiol a’r rhwydweithiau bwyd sy’n bodoli yn eu cymunedau eu hunain. Ers hynny, mae’r prosiect wedi datblygu’n esiampl o addysg amgylcheddol yng nghlwstwr ysgolion Aberdaugleddau, a’r tu hwnt. Mae dros 5000 o fyfyrwyr lleol wedi cymryd rhan mewn gwella ardaloedd awyr agored 16 o ysgolion, heb sôn am blannu dros 800 o goed.

Roedd uchafbwyntiau rhaglen y flwyddyn flaenorol yn cynnwys profiadau gwersylla dros nos yng nghanol yr haf, gweithdai mapio’r arfordir, gweithdai bioamrywiaeth, teithiau afon a chymryd rhan mewn digwyddiadau Diwrnod Blodau ac Afalau ym Mherllan Sain Ffraid. Cafodd profiadau dysgu hefyd eu gwella drwy gynnwys sefydliadau partner, fel Ysgolion Awyr Agored Sir Benfro, Springboard, Gwreiddiau i Adferiad, Opera Cenedlaethol Cymru, ac Ardal Cadwraeth Arbennig Forol Sir Benfro.

Fe wnaeth naw ysgol gymryd rhan yng ngweithgareddau Gwreiddiau/Roots yn 2023. Y rhain oedd: Ysgol Gynradd Gymunedol Johnston, Ysgol Gymunedol Neyland, Ysgol Gatholig St. Francis, Ysgol y Glannau, Ysgol Gyfun Aberdaugleddau, Ysgol Gynradd Gelliswick, Ysgol Gynradd Gymunedol Hook, Ysgol Sant Marc GC ac Ysgol Gynradd Aberdaugleddau.

Dywedodd Katie Macro, Cyfarwyddwr Ymddiriedolaeth Elusennol Arfordir Penfro: “Rydyn ni’n hynod falch o’r cynnydd a wnaed gan Gwreiddiau Roots yn 2023 ac rydyn ni’n edrych ymlaen at adeiladu ar y llwyddiant hwn yn y flwyddyn i ddod. Drwy barhau i weithio gydag ysgolion a sefydliadau, ein nod yw ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o stiwardiaid amgylcheddol a meithrin gwerthfawrogiad dyfnach o’n treftadaeth leol a’n hadnoddau naturiol.”

Ychwanegodd Rheolwr Cyffredinol South Hook LNG, Hamad Al Samra: “Mae ein partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Elusennol Arfordir Penfro yn arbennig iawn. Drwy brosiect Gwreiddiau, mae plant yn profi rhyfeddodau ein hamgylchedd lleol, ac yn ne Hook, rydyn ni’n falch o fod yn rhan o’r profiadau dysgu cofiadwy hyn.”

Gan edrych tua’r dyfodol, mae prosiect Gwreiddiau/Roots yn gobeithio adeiladu ar y gwaith da a wnaed hyd yma a throi at Afon Cleddau, gyda’i hamrywiaeth gyfoethog o gynefinoedd, bioamrywiaeth a threftadaeth, fel canolbwynt ar gyfer y cwricwlwm ac ymgysylltu â’r gymuned.

I ddysgu mwy am y rhaglenni dysgu yn yr awyr agored sydd ar gael i ysgolion, ewch i www.arfordirpenfro.cymru/i-ysgolion-ac-addysgwyr .

 

Image courtesy of Bev at Pixabay

Amid widespread concerns that a generation of young people is losing touch with the natural world, a collaboration between a Pembrokeshire Coast National Park charity and a local energy firm is bucking the trend with an education project aimed at strengthening connections through practical experiences in the great outdoors.

The Gwreiddiau/Roots initiative, run by Pembrokeshire Coast Charitable Trust with the financial support of South Hook LNG Terminal, was set up in 2020 to boost children’s knowledge of natural produce and the food networks that exist in their own community.

Since then, the project has developed into a beacon of environmental education in the Milford Haven cluster of schools, and farther afield. More than 5,000 local students have been involved with 16 outdoor school areas having been enhanced – plus, more than 800 trees have been planted.

Highlights of the previous year’s programme included midsummer overnight camping experiences, coastal mapping workshops, biodiversity workshops, river trips and participation in Blossom and Apple Day events at St Brides Orchard. Learning experiences were also enhanced through the involvement of partner organisations, such as Pembrokeshire Outdoor Schools (PODS), Springboard, Roots to Recovery, Welsh National Opera (WNO) and Pembrokeshire Marine Special Area of Conservation (PMSAC).

Nine schools took part in Gwreiddiau/Roots activities in 2023. These were: Johnston Community Primary School, Neyland Community School, St. Francis Catholic School, Coastlands CP School, Milford Haven Comprehensive School, Gelliswick VC Primary School, Hook Community Primary School, St Mark’s Church in Wales VA Primary School and Milford Primary School.

Director of the Pembrokeshire Coast Charitable Trust Katie Macro said: “We are immensely proud of the progress made by Gwreiddiau Roots in 2023 and are excited to build upon this success in the year ahead. By continuing to work with schools and organisations, we aim to inspire the next generation of environmental stewards and foster a deeper appreciation for our local heritage and natural resources.”

South Hook LNG’s general manager, Hamad Al Samra, said: “Our partnership with Pembrokeshire Coast Charitable Trust is incredibly special. Through the Roots project, children are experiencing the wonders of our local environment, and at South Hook we are proud to be a part of these memorable learning experiences.”

Looking to the future, the Gwreiddiau/Roots project hopes to build on the good work done so far and pivot towards the River Cleddau, with its rich variety of habitats, biodiversity and heritage, as a focal point for curriculum and community engagement.

To learn more about outdoor learning programmes available to schools, go to www.pembrokeshirecoast.wales/for-schools-and-educators.

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...