New Chair for Local Action Group

THIS IS A BILINGUAL REPORT FROM PLANED. PLEASE SCROLL DOWN FOR THE WELSH VERSION

Tony Baron

Arwain Sir Benfro – the Local Action Group (LAG) for Pembrokeshire, administered by PLANED, provides funding through the LEADER programme, which is part of the Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014-2020, funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government.

The Pembrokeshire LEADER Local Action Group is delighted to announce the appointment of its new chair, Councillor Tony Baron. As a member of the Pembrokeshire LAG for many years, alongside being the county councillor for the Amroth district, Tony brings a wealth of community, business and public sector experience to the role, in addition to a clear knowledge of how LEADER can effectively work to support projects.

He said: “I am thrilled and honoured to be elected by the dedicated volunteer members of Arwain Sir Benfro to be the chair of Pembrokeshire’s LAG. I am also grateful for the support of the new vice-chair, Tegryn Jones, chief executive of Pembrokeshire Coast National Park, in guiding the LAG.

“Under the previous chair, Nic Wheeler, the LAG has supported more than 65 projects through PLANED. The task now is to ensure those projects are all completed  with any remaining LEADER funding allocated widely across the county to projects that promote sustainable economic activity and benefit the wellbeing of Pembrokeshire residents. Longer-term the objective must be to ensure Pembrokeshire benefits proportionately from any funding that replaces the EU LEADER funds.”

The new vice chair, Tegryn Jones, is a native of Lampeter and a fluent Welsh speaker, and delighted to be joining the LAG. He said: “I am very pleased to be taking on the role of vice chair of the Local Action Group. The LAG has worked effectively to support a number of innovative projects that have contributed to improving the lives of people in Pembrokeshire, and I look forward to working with partners to continue this work.”

Chief Executive of PLANED Iwan Thomas welcomed both appointments: “As the legal administrative body responsible for the overall LEADER programme here in Pembrokeshire, PLANED is delighted to have the calibre and knowledge of both Tony and Tegryn fulfil these key roles within the Local Action Group. They will bring a current and future-looking suite of skills to the LEADER programme, with a greater transparency and inclusiveness for all partners working together, to make sure that as the programme comes to an end in 2023, its legacy and impact in the next few years, is intact, and will be evident for many years afterwards.”

The chair and vice chair provide invaluable guidance to the running and governance of the LEADER programme; both can be contacted through leader@planed.org.uk.

For more information on the LEADER programme and projects, visit www.arwainsirbenfro.cymru.

For further details on LEADER, contact PLANED on 01834 860965 or leader@planed.org.uk.

Facebook: Arwain Sir Benfro 2020

Twitter: @ArwainSirBenfro

DATGANIAD I’R WASG: I’W GYHOEDDI AR UNWAITH

Grŵp Gweithredu Lleol (GGLl) Sir Benfro yn penodi Cadeirydd newydd

Mae Arwain Sir Benfro – y Grŵp Gweithredu Lleol (GGLl) ar gyfer Sir Benfro, sy’n cael ei weinyddu gan PLANED, yn darparu cyllid drwy’r rhaglen LEADER, sy’n rhan o Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Mae Grŵp Gweithredu Lleol LEADER Sir Benfro yn falch o gyhoeddi bod y Cynghorydd Tony Baron wedi ei benodi’n Gadeirydd newydd iddynt fis diwethaf. Mae wedi bod yn aelod o GGLl Sir Benfro ers rhai blynyddoedd, yn ogystal â bod yn Gynghorydd Sirol i ardal Llanrhath, ac mae Tony yn dod â chyfoeth o brofiad cymunedol, busnes ac o’r sector cyhoeddus i’r rôl, yn ogystal â gwybodaeth glir am sut all LEADER weithio’n effeithiol i gefnogi prosiectau “Rwyf yn falch ac yn teimlo’n freintiedig i gael fy ethol gan aelodau gwirfoddol ymrwymedig Arwain Sir Benfro i fod yn Gadeirydd GGLl y sir. Rwyf hefyd yn falch o dderbyn cefnogaeth yr Is Gadeirydd newydd, Tegryn Jones Prif Weithredwr PCAP, i arwain y GGLl. Dan arweiniad y Cadeirydd blaenorol, Nic Wheeler, mae’r GGLl wedi cefnogi mwy na 65 o brosiectau drwy PLANED. Nawr, mae angen sicrhau bod y prosiectau hynny’n cael eu cwblhau gydag unrhyw gyllid gan LEADER oedd yn weddill a ddosbarthwyd ar draws y sir ar gyfer prosiectau sy’n hyrwyddo gweithgaredd economaidd cynaliadwy ac yn elwa llesiant preswylwyr Sir Benfro. Y nod hir dymor yw sicrhau bod Sir Benfro yn elwa’n gyfrannol o unrhyw gyllid sy’n disodli cyllidebau’r LEADER UE.”

Yn ogystal â Chadeirydd newydd, mae GGLl Sir Benfro hefyd wedi croesawu Is Gadeirydd newydd, Tegryn Jones, sy’n Brif Weithredwr presennol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Mae Tegryn yn wreiddiol o Lanbedr Pont Steffan ac yn siaradwr Cymraeg rhugl, ac mae wrth ei fodd cael ymuno â’r GGLl, dywedodd, “Rwy’n falch iawn o fod yn camu i rôl yr Is Gadeirydd yn y Grŵp Gweithredu Lleol. Mae’r GGLl wedi gweithio’n effeithiol i gefnogi nifer o brosiectau arloesol sydd wedi cyfrannu at wella bywydau pobol yn Sir Benfro, ac rwy’n edrych ymlaen at weithio gyda phartneriaid i barhau â’r gwaith hwn.”

Croesawodd Iwan Thomas, Prif Weithredwr PLANED, y ddau, “Fel y corff gweinyddol cyfreithiol sy’n gyfrifol am y rhaglen LEADER yma yn Sir Benfro, mae PLANED yn falch o gael safon a gwybodaeth Tony a Tegryn i gyflawni’r swyddi allweddol hyn o fewn y Grŵp Gweithredu Lleol. Byddant yn ychwanegu ystod o sgiliau, sy’n berthnasol nawr ac yn y dyfodol, i’r rhaglen LEADER yma yn Sir Benfro, gydag amlygrwydd a chynhwysiant gwell i bob partner sy’n gweithio gyda’i gilydd, er mwyn sicrhau bod y Rhaglen […

yn dod i ben yn 2023, a bod ei hetifeddiaeth ac effaith yn y blynyddoedd nesaf yn gyfan, ac yn amlwg am flynyddoedd yn ddiweddarach.”

Mae’r Cadeirydd ac Is Gadeirydd yn darparu arweiniad gwerthfawr i’r gwaith o redeg a llywodraethu’r rhaglen LEADER, a gellir cysylltu â’r ddau drwy leader@planed.org.uk

Am ragor o wybodaeth am y rhaglen LEADER a phrosiectau, gweler www.arwainsirbenfro.cymru

DIWEDD

Llun: Cynghorydd Tony Baron

NODIADAU:

Mae’r rhaglen LEADER yn rhan o Raglen Datblygu Gwledig (RDP) – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig (EAFRD).

Daw LEADER o’r talfyriad Ffrangeg am ‘liaison entre actions de développement de l’économie rurale’ sy’n cyfieithu’n fras i ‘gysylltiadau rhwng gweithredoedd i ddatblygu’r economi wledig’.

Mae rhagor o wybodaeth am LEADER i’w chael yn www.arwainsirbenfro.cymru

Am ragor o fanylion ar LEADER, cysylltwch â PLANED ar 01834 860965 leader@planed.org.uk

Saith egwyddor LEADER yw: Ardal Leol; Cyfranogiad Cymunedol; Integreiddio; Rhwydweithio; Cydweithredu; Arloesi a Gweithio mewn Partneriaeth.

Facebook: Arwain Sir Benfro 2020

Twitter: @ArwainSirBenfro

DATGANIAD I’R WASG

DIWEDD

Llun:

NODIADAU:

Saith egwyddor LEADER yw: Ardal Leol; Cyfranogiad Cymunedol; Integreiddio; Rhwydweithio; Cydweithredu; Arloesi a Gweithio mewn Partneriaeth.

Facebook: Arwain Sir Benfro 2020

Twitter: @ArwainSirBenfro

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...