Have Your Say on the National Park – and You Could Win £50

This is a bilingual message from Pembrokeshire National Park. Please scroll down for the English version

Image from Pembrokeshire National Park

Rhowch eich barn i helpu rhagor o bobl i fwynhau’r Parc Cenedlaethol a gallech chi ennill £50

Mae angen eich help chi ar Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro i siapio prosiect newydd sy’n ceisio sicrhau bod pawb yn gallu cael mynediad i’r Parc Cenedlaethol a’i fwynhau.

Os ydych chi’n byw yma neu’n ymweld, mae ar y prosiect Profiadau i Bawb eisiau clywed gennych chi. Yn ogystal â helpu i roi cychwyn ar y prosiect, bydd cynnig eich barn hefyd yn rhoi cyfle i chi ennill £50.

Dywedodd Arweinydd Tîm Darganfod Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Graham Peake: “Mae’r Parc Cenedlaethol yno i bawb ei fwynhau ond mae angen i ni wneud yn siŵr ein bod yn gwneud popeth o fewn ein gallu i’w wneud yn hygyrch i gynifer o bobl â phosibl.

“Nod y prosiect Profiadau i Bawb yw deall pam nad yw rhai pobl, gan gynnwys grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol, yn gallu defnyddio’r hyn sydd gan y Parc Cenedlaethol ac Awdurdod y Parc i’w gynnig a’r rhesymau pam mae rhai’n dewis peidio.

“Bydd yr arolwg hwn yn ein helpu i ddysgu mwy am y rhwystrau mae pobl yn eu hwynebu, lle mae angen gwneud newidiadau a faint o gynnydd sy’n cael ei wneud wrth i’r prosiect fynd rhagddo.”

Mae’r prosiect Profiadau i Bawb wedi cael ei gomisiynu gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro gyda chymorth ariannol gan Lywodraeth Cymru. Mae’r prosiect yn cael ei ddarparu gan Dilys Burrell gyda chefnogaeth Responsible Tourism Matters.

I gymryd rhan yn yr arolwg ewch i www.arfordirpenfro.cymru/profiadau-i-bawb.

Os nad oes gennych fynediad at gyfrifiadur/dyfeisiau clyfar neu y byddai’n well gennych ddarparu eich barn dros y ffôn, ffoniwch 01646 624800.

Image from Pembrokeshire National Park

Have your say to help more people access the National Park and you could win £50

The Pembrokeshire Coast National Park Authority needs your help to shape a new project that aims to ensure everyone is able to access and enjoy the National Park.

Whether you’re a resident or a visitor, the Experiences for All project wants to hear from you. As well as helping to kick off the project, offering your opinion will also give you the chance to win £50.

National Park Authority Discovery Team Leader Graham Peake said: “The National Park is there for everyone to enjoy but we need to make sure we do everything we can to make it accessible to as many people as possible.

“The aim of the Experiences for All project is to understand why some people, including under-represented groups, aren’t able to make use of what the National Park and Park Authority have to offer and the reasons some choose not to.

“This survey will help us find out more about the barriers that people face, where changes are necessary and how much progress is being made as the project continues.”

The Experiences for All project has been commissioned by Pembrokeshire Coast National Park Authority with financial support from the Welsh Government. The project is being delivered by Dilys Burrell with support from Responsible Tourism Matters.

To take part in the survey visit www.pembrokeshirecoast.wales/experiences-for-all

If you do not have access to a computer/smart device or would prefer to provide your views over the phone, please call 01646 624800.

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...