Pembrokeshire Outdoor Schools Project

This is a bilingual message from the Coast National Park. Please scroll down for the English version

The woodland classroom at Johnston CP.

Partneriaeth Ysgolion yn hybu buddion dysgu yn yr awyr agored

Mae dysgu yn yr awyr agored ar draws y sir wedi cael hwb yn ystod y 12 mis diwethaf o ganlyniad i gyllid ychwanegol a sicrhawyd gan brosiect Ysgolion Awyr Agored Sir Benfro (PODS), sydd wedi talu cost Cydgysylltydd i weithio’n uniongyrchol gydag ysgolion.

Diolch i gefnogaeth ariannol gan Ymddiriedolaeth Leol Cod Post y Bobl ac Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, mae Cydgysylltydd PODS wedi gallu helpu i ddarparu profiadau dysgu o ansawdd uchel sy’n gysylltiedig â’r cwricwlwm ar dir yr ysgol ac mewn mannau awyr agored lleol.

Rhan arall o rôl y Cydlynydd yw dod â sefydliadau lleol a chenedlaethol ynghyd, gan gynnwys tîm Darganfod Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, athrawon a phenaethiaid. Gan gyfuno eu gwybodaeth a’u harbenigedd amrywiol, nod y bartneriaeth yw rhannu arferion da a hybu buddion cynnal gwersi yn yr awyr agored.

Dywedodd Bryony Rees, Cydlynydd Ysgolion Awyr Agored Sir Benfro: “Yr haf diwethaf, fe wnaeth Llywodraeth Cymru gydnabod pwysigrwydd dysgu yn yr awyr agored wrth ddychwelyd i ysgolion ar ôl y cyfnod clo. Rydym wedi bod yn gweithio’n galed i gefnogi hyn drwy roi mwy o gyfleoedd i blant ac athrawon fynd â’u dysgu y tu allan.

“Ry’n ni eisoes wedi ymgysylltu â nifer o ysgolion ar draws Sir Benfro ac wedi cynhyrchu gweminarau byw. Mae adnoddau ategol ar gyfer y rhain ar gael ar HWB. Mae hyn wedi’i gwneud hi’n bosib cyrraedd hyd yn oed rhagor o ysgolion gyda gwybodaeth ymarferol, ysbrydoliaeth a chyngor ar ddarparu rhaglenni dysgu yn yr awyr agored.

“Mae llawer o ysgolion wedi manteisio ar y cyfle i ddatblygu tir yr ysgol i gefnogi dysgu yn yr awyr agored ac, yn fwy diweddar, mae Ysgol Gymunedol Neyland wedi cyflwyno gwersi yn yr awyr agored bob dydd Gwener.”

Yn ystod y cyfnod clo diweddaraf, mae’r gwaith wedi parhau ar-lein ac mae gwefan Ysgolion Awyr Agored Sir Benfro wedi’i datblygu i ddarparu rhai adnoddau dysgu i athrawon. Mae syniadau dysgu yn yr awyr agored ac ysbrydoliaeth i athrawon a rhieni hefyd yn cael eu rhannu ar dudalen Facebook PODS (Pembrokeshire Outdoor Schools) ac ar Twitter @PembsOutdoorSch.

I gael rhagor o wybodaeth am Ysgolion Awyr Agored Sir Benfro cysylltwch â Bryony Rees drwy e-bostio bryonyr@arfordirpenfro.org.uk neu ffonio 07870 488014. Mae gwefan PODS i’w gweld yn www.pembrokeshireoutdoorschools.co.uk.  

Schools Partnership Promotes Benefits of Outdoor Learning

Outdoor learning across the county has received a welcome boost over the past 12 months as a result of additional funding secured by the Pembrokeshire Outdoor Schools (PODS) project, which has covered the cost of a co-ordinator working directly with schools.

Thanks to financial backing from the People’s Postcode Local Trust and Pembrokeshire Coast National Park Trust, the PODS co-ordinator has been able to help with the delivery of high-quality, curriculum-linked learning experiences in school grounds and local outdoor spaces.

Part of the co-ordinator’s role is also to bring together local and national organisations, including Pembrokeshire Coast National Park Authority’s Discovery team, teachers and head teachers. Pooling their diverse knowledge and expertise, the partnership seeks to share good practice and promote the benefits of taking lessons outdoors.

Pembrokeshire Outdoor Schools co-ordinator Bryony Rees said: “Last summer, the Welsh Government recognised the importance of outdoor learning in the post-lockdown return to school. We have been working hard to support this by giving children and teachers increased opportunities to take their learning outdoors.

“We have already engaged with a number of schools across Pembrokeshire and produced some live webinars. Supporting resources for these can be found on Hwb. This has made it possible to reach out to even more schools with practical information, inspiration and advice on delivering outdoor learning programmes.

“Several schools have taken the opportunity to develop their school grounds to support outdoor learning and more recently, Neyland Community School has introduced outdoor lessons every Friday.”

During the most recent lockdown, work has continued online and the PODS website has been developed to provide teachers with some learning resources. Outdoor learning ideas and inspiration for teachers and parents are also shared on the PODS Facebook page (Pembrokeshire Outdoor Schools) and on Twitter @PembsOutdoorSch.

For more information on Pembrokeshire Outdoor Schools contact Bryony Rees by emailing bryonyr@pembrokeshirecoast.org.uk, or calling 07870 488014. The PODS website can be found at www.pembrokeshireoutdoorschools.co.uk.  

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...