Virtual Events Celebrate Our Dark Skies

This is a bilingual message from the Coast National Park. Please scroll down for the English version

Dark Sky Week events will give people a chance to sample some of the amazing adventures that can be enjoyed under the National Park’s dark skies.

Digwyddiadau rhithiol i ddathlu awyr dywyll Sir Benfro

Bydd Wythnos Ryngwladol Awyr Dywyll eleni yn cael ei dathlu mewn cyfres o ddigwyddiadau ar-lein rhad ac am ddim wedi’u trefnu gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Yn ystod wythnos lleuad newydd mis Ebrill (5 Ebrill tan 12 Ebrill), mae’r Wythnos Ryngwladol Awyr Dywyll yn ddigwyddiad blynyddol lle mae pobl ledled y byd yn cael eu hannog i ddiffodd eu goleuadau ac i werthfawrogi harddwch awyr y nos.

Ddydd Mawrth 6 Ebrill am 5pm, bydd Awyr Serennog Sir Benfro yn rhoi cyfle i ddysgu am rinweddau a manteision awyr dywyll a serennog Sir Benfro. Bydd y pynciau trafod yn cynnwys sut gall cymunedau lleol gymryd rhan yn y gwaith o ddathlu a mwynhau awyr y nos, a sut gall bywyd gwyllt y nos ffynnu o ganlyniad i wella ansawdd y golau yn ystod y nos.

Os ydych chi erioed wedi ystyried pwysigrwydd awyr y nos i’n hynafiaid, fel rhan o Straeon Hynafol Dan y Sêr, sy’n cael ei gynnal nos Fercher 7 Ebrill am 7pm mewn partneriaeth ag Ein Cymdogaeth Werin, bydd yr Archeolegydd Cymunedol Tomos Ll. Jones yn ymuno â’r storïwr Alice Courvoisier i archwilio tirwedd cynhanesyddol Mynyddoedd y Preseli drwy gyfrwng straeon a chwedlau hynafol sydd wedi’u hysbrydoli gan awyr y nos.

Bydd y digwyddiad Awyr Dywyll olaf yn cael ei gynnal ddydd Iau 8 Ebrill am 6pm a bydd yn gyfle i edrych ar y sêr yn rhithiol gyda thîm o arbenigwyr Awyr Dywyll Cymru. O gynhesrwydd a chludwch rhith-blanetariwm, bydd Archwilio’r Awyr Nos yn mynd â chi ar daith o amgylch awyr y nos, drwy archwilio gwahanol blanedau, cytserau a galaethau. Bydd awgrymiadau a thechnegau syml yn cael eu rhoi ar sut i syllu ar y sêr, gan ysbrydoli pawb i wneud y gorau o awyr dywyll Sir Benfro.

Dywedodd yr Archeolegydd Cymunedol Tomos Ll. Jones: “Rydyn ni wedi’n bendithio ag awyr anhygoel yma yn Sir Benfro gyda’r nos. Gyda’i lygredd golau isel a chadwyn o wyth Safle Darganfod Awyr Dywyll sydd wedi’u cydnabod yn genedlaethol, mae’r Parc Cenedlaethol yn un o’r mannau gorau yn y DU ar gyfer syllu ar y sêr, lle mae’r Llwybr Llaethog yn weladwy i’r llygad.

“Bydd y digwyddiadau hyn yn gyfle i gael blas ar rai o’r anturiaethau anhygoel y gellir eu mwynhau o dan awyr dywyll y Parc Cenedlaethol.”

Er mai digwyddiadau rhad ac am ddim yw’r rhain, mae archebu ymlaen llaw yn hanfodol ar gyfer bob un o’r tri digwyddiad. I gael gwybod mwy, ewch i www.arfordirpenfro.cymru/digwyddiadau. Gellir dod o hyd i fap o safleoedd Darganfod Awyr Dywyll Sir Benfro yn www.arfordirpenfro.cymru/awyr-dywyll.

Image by Free-Photos from Pixabay

Virtual events celebrate Pembrokeshire’s dark skies

This year’s International Dark Sky Week will be celebrated in a series of free online events organised by the Pembrokeshire Coast National Park Authority.

Held during the week of April’s new moon (5 to 12 April), International Dark Sky Week is an annual event where people all over the world are encouraged to turn out their lights and appreciate the beauty of the night sky.

On Tuesday 6 April at 5pm, Starry Skies for Pembrokeshire will provide opportunities to learn about the special qualities and benefits of Pembrokeshire’s dark and starry skies. Topics of discussion will include how local communities can get engaged in celebrating and cherishing our night skies, and how nocturnal wildlife can thrive as a result of improving the quality of lighting at night.

Ancient Stories under the Stars, held on Wednesday 7 April at 7pm in partnership with the Preseli Heartlands Project, will see community archaeologist Tomos Ll Jones team up with storyteller Alice Courvoisier to explore the prehistoric landscape of the Preseli Hills through ancient stories and night sky-inspired legends.

The final Dark Sky event will take place on Thursday 8 April at 6pm and offers the chance for some virtual stargazing with Dark Sky Wales’ team of experts. From the warmth and comfort of a virtual planetarium, Exploring the Night Skies will take participants on a tour of the night sky, exploring different planets, constellations and galaxies. Tips and simple stargazing techniques will also be provided, inspiring all to make the most of Pembrokeshire’s dark skies.

Jones said: “We are blessed with some truly spectacular night skies here in Pembrokeshire. With low light pollution and a necklace of eight nationally recognised designated Dark Sky Discovery Sites, the National Park is one of the best stargazing places across the UK, where the Milky Way is visible to the naked eye.

“These events will give people a chance to sample some of the amazing adventures that can be enjoyed under the National Park’s dark skies.”

Although attendance is free, booking is essential for all three events. To find out more, go to www.pembrokeshirecoast.wales/events. A map of Pembrokeshire’s Dark Sky Discovery sites can be found at www.pembrokeshirecoast.wales/dark-skies.

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...