New Farming Liaison Officer for Park Authority

This is a bilingual message from the Coast National Park. Please scroll down for the English version

Arwel Evans

Swyddog Cyswllt Ffermio newydd i feithrin cysylltiadau rhwng Awdurdod y Parc a’r sector amaethyddol

Mae dyn lleol o gefndir amaethyddol wedi cael ei benodi’n Swyddog Cyswllt Ffermio newydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Mae hon yn rôl bwysig sy’n darparu cyswllt â phawb sy’n ymwneud â’r sector amaethyddol.

Cafodd Arwel Evans ei eni a’u fagu yng Ngogledd Sir Benfro ac mae wedi bod yn ymwneud â Ffermwyr Ifanc Sir Benfro ers blynyddoedd lawer. Yn ddiweddar, dechreuodd yn ei swydd newydd ar ôl bod yn gweithio cyn hynny yn atyniad yr Awdurdod i ymwelwyr, Pentref Oes Haearn Castell Henllys.

Dywedodd Arwel: “Rwy’n edrych ymlaen at weithio gyda phartneriaid lleol a chenedlaethol i fanteisio i’r eithaf ar gyfleoedd cadwraeth gyda chymunedau yn y Parc Cenedlaethol, gan gynnwys y ffyrdd newydd o reoli tir yn gynaliadwy sy’n dod i’r amlwg ar ôl Brexit.

“Byddaf hefyd yn gweithio’n galed i barhau i feithrin y cysylltiadau a’r partneriaethau y mae fy rhagflaenydd, Geraint Jones, wedi’u sefydlu a’u datblygu dros y degawdau diwethaf.”

Bydd Arwel yn gweithio gyda ffermwyr lleol, tirfeddianwyr a phorwyr tir comin i ddatblygu atebion i bwysau amgylcheddol yn y Parc Cenedlaethol ac i gyflawni amrywiaeth eang o brosiectau amgylcheddol.

Bydd ei waith hefyd yn cynnwys gweithio gyda sefydliadau fel undebau’r ffermwyr, PLANED, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a Cyfoeth Naturiol Cymru.

A local man of agricultural stock has been appointed the Pembrokeshire Coast National Park Authority’s new farming liaison officer, an important role that provides a link with all those involved with the agricultural sector.

Arwel Evans, who was born and bred in North Pembrokeshire and has been involved in Pembrokeshire Young Farmers for many years, recently started in his new role having previously worked at the Authority’s visitor attraction Castell Henllys Iron Age Village.

Arwel said: “I am looking forward to working with local and national partners to maximise conservation opportunities with the communities in the National Park, including the new ways of sustainable land management that are emerging following Brexit.

“I will also be working hard to continue to nurture the relationships and partnerships established and developed by my predecessor Geraint Jones over the past few decades.”

Arwel will be working with local farmers, landowners and commons graziers to develop solutions to environmental pressures within the National Park and deliver a wide range of environmental projects.

His work will also involve working with organisations such as farming unions, PLANED, Mid and West Wales Fire and Rescue Service, the National Trust and Natural Resources Wales.

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...