Upcoming Tours at Carew Castle

This is a bilingual message from Pembrokeshire Coast National Park. Please scroll down for the English version.

Carew Castle

Mae’r haf wedi cyrraedd Castell a Melin Heli Caeriw gyda theithiau arbenigol godidog

Mae hi’n argoeli i fod yn haf prysur yng Nghastell a Melin Heli Caeriw, gyda chyfres o deithiau arbenigol wedi’u trefnu dros y misoedd nesaf.

Mae’r teithiau’n rhan o raglen gyffrous o ddigwyddiadau a gweithgareddau yn yr atyniad sy’n cael ei redeg gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, sydd ar agor bob dydd drwy gydol yr haf.

Caiff y teithiau eu cynnal yn ystod yr oriau agor ac fe’u cynigir am ddim gyda’r tâl mynediad arferol. Codir tâl ychwanegol am deithiau gyda’r nos.

Ddydd Mercher 9 Mehefin a dydd Mercher 7 Gorffennaf am 2.30pm, caiff ymwelwyr gyfle i ymuno â thaith dywys am ddim o amgylch yr Ardd Furiog sydd newydd ei hadnewyddu. Cewch gyflwyniad gan dywysydd gwybodus i’r gwelyau o berlysiau coginio, lliwio, meddyginiaethol a phersawrus a chewch gipolwg diddorol ar y defnydd o berlysiau mewn hanes. 

Ddydd Sadwrn 19 Mehefin am 2.30pm, cynigir taith Gymraeg o amgylch y Castell yn rhad ac am ddim gyda thocyn mynediad arferol.

I’r rheini sydd â diddordeb yn y gwaith ymarferol o adeiladu castell, cynhelir taith am ddim yn sôn am Gyfrinachau Adeiladu Castell ddydd Mercher 30 Mehefin. Bydd y daith hon yn canolbwyntio ar hen dechnegau adeiladu a nodweddion pensaernïol cudd y caerau hynafol hyn.

Ddydd Sul 4 Gorffennaf, caiff ymwelwyr â’r Castell gyfle i fynd ar daith am ddim i glywed hanes bywyd, carwriaeth a chwedl y wraig brydferthaf yng Nghymru, sef y Dywysoges Nest.

Mae’r teithiau cerdded hynod boblogaidd i chwilota am ysbrydion hefyd yn dychwelyd i Gastell Caeriw yr haf hwn, gan roi’r cyfle i ddysgu am ochr dywyll bywyd y Castell. Cynhelir y digwyddiad cyntaf ddydd Mercher 28 Gorffennaf am 7.45pm, yn ogystal â 11 Awst am 7.30pm a 25 Awst am 7pm. Ceir hanesion arswydus a chythryblus am ysbrydion a fydd yn anfon cryd lawr eich cefn.

Dylai unrhyw un fyddai’n hoffi crwydro’r Castell ar ôl i’r rhan fwyaf o ymwelwyr fynd adref am y diwrnod ystyried archebu tocynnau ar gyfer Taith Min Nos y Castell. Cynhelir y daith nos Iau 22 Gorffennaf am 8pm, a bydd yn canolbwyntio ar esblygiad Castell Caeriw o’r gaer Geltaidd i’r gaer Ganoloesol, y cadarnle Tuduraidd a’r plasty Elisabethaidd – yn ogystal â hanesion am rai o’i thrigolion enwog a lliwgar.

Rhaid archebu tocynnau mynediad cyffredinol ac ar gyfer y digwyddiadau ar-lein yn www.www.arfordirpenfro.cymru/digwyddiadau. Mae’r Castell ar agor rhwng 10am a 4pm, Ystafell De Nest rhwng 11am a 4pm ac mae’r Felin Heli ar agor rhwng 11.30am a 5pm.

I gael rhagor o wybodaeth a rhaglen lawn o ddigwyddiadau ar gyfer yr haf a thu hwnt, codwch gopi o Coast to Coast neu ewch i www.castellcaeriw.com.

Carew Castle

This summer promises to be a busy one at Carew Castle and Tidal Mill, with a series of specialist tours planned over coming months.

The tours form part of an exciting programme of events and activities at the Pembrokeshire Coast National Park Authority-run attraction, which is open every day throughout the summer.

Tours taking place during opening hours will be included free with the normal admission charge, while evening tours will be subject to an extra charge.

On Wednesday 9 June and Wednesday 7 July at 2.30pm, visitors will be given the chance to join a free guided tour of the newly renovated Walled Garden, where a knowledgeable guide will provide an introduction to the beds of culinary, dye, medicinal and fragrant herbs and give fascinating insights into their uses throughout history. 

Also included free with normal admission is a Welsh language tour of the castle on Saturday 19 June at 2.30pm.

For those with an interest in the practicalities of building a castle, the free Secrets of Castle Construction tour on Wednesday 30 June focuses on long-forgotten building techniques and the hidden architectural features of these ancient fortifications.

On Sunday 4 July, castle visitors are invited to discover the life, the loves and the legend of the most beautiful woman in Wales on the free Princess Nest tour.

The ever-popular Ghost Walks also return to Carew this summer, offering the chance to learn about the darker side of castle life. Filled with tales of ghosts, hauntings and other hair-raising happenings, the first of these events will take place on Wednesday 28 July at 7.45pm, with further dates arranged for 11 August at 7.30pm and 25 August at 7pm.

Anyone interested in roaming the castle after most visitors have gone home for the day should consider booking tickets for the Evening Castle Tour. Taking place on Thursday 22 July at 8pm, the tour focuses on the evolution of Carew Castle from Celtic fort to medieval fortress, Tudor stronghold and Elizabethan mansion – as well as looking at how its history was shaped by some if its infamous and colourful residents.

Tickets for general entry and events must be booked online at www.pembrokeshirecoast.wales/events. Carew Castle is open from 10am to 4pm, Nest Tearoom between 11am and 4pm, and the Tidal Mill from 11.30am to 5pm.

For further information and a full programme of events for the summer and beyond pick up a copy of Coast to Coast or go to www.carewcastle.com.

Caption: Specialist tours at Carew Castle will form part of an exciting programme of events and activities this summer.

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...