How Everyone Can Go Wild

This is a bilingual message from Pembrokeshire Coast National Park. Please scroll down for the English version

Look Wild is the biggest citizen science project to date involving all 15 National Parks.

Prosiect gwyddoniaeth newydd i ddinasyddion y Parc Cenedlaethol yn galw ar bawb i fod yn wyllt!

Mae prosiect newydd cyffrous, sy’n annog pobl i gael hwyl ac ymgysylltu mwy â byd natur, wedi cael ei lansio gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Mae Look Wild yn brosiect sy’n cynnwys pob un o’r 15 Parc Cenedlaethol yn y DU, a dyma’r prosiect gwyddoniaeth dinasyddion mwyaf hyd yma sy’n cynnwys pob un o’r 15 Parc. Gan ddefnyddio’r ap iNaturalist i adnabod natur, gofynnir i aelodau’r cyhoedd gyfrannu at well dealltwriaeth o fywyd gwyllt a bioamrywiaeth drwy gofnodi’r planhigion, yr anifeiliaid a’r pryfed maen nhw’n eu gweld pan fyddan nhw allan.

Lansiwyd y prosiect yn Sir Benfro ddydd Sadwrn 3 Gorffennaf gyda digwyddiad Dathlu Dolydd am ddim yn Skrinkle Haven. Roedd Parcmyn Ifanc Arfordir Penfro wrth law i helpu gyda’r gweithgareddau, a oedd yn cynnwys cyflwyniad i’r prosiect Look Wild, sesiynau sgubo rhwydi a thaith gerdded dywys drwy’r dolydd lle mae Wardeiniaid Awdurdod y Parc wedi gweithio’n galed am nifer o flynyddoedd i wella bioamrywiaeth.

Dywedodd Parcmon Darganfod Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Tom Moses: “Rydyn ni’n falch iawn o gymryd rhan yn y prosiect hwn gan Barciau Cenedlaethol y DU, sy’n ceisio helpu pobl i fwynhau a chysylltu â natur, gan gefnogi cadwraeth ar yr un pryd.

“Dydy llawer o bobl ddim yn sylweddoli pa mor bwysig yw cofnodi ymweliadau â bywyd gwyllt yn ein brwydr yn erbyn colli bioamrywiaeth – os yw’r gwyddonwyr yn gwybod beth sydd ar gael, maen nhw mewn sefyllfa well i’n helpu ni i gyd i ofalu amdano. Mae’r apiau’n hwyl i’w defnyddio, yn eich galluogi chi i greu eich casgliad eich hun o olygfeydd, i gwblhau heriau ac i ddod o hyd i unrhyw blanhigion ac anifeiliaid nad ydych chi’n gyfarwydd â nhw.

“I deuluoedd a phlant, neu’n wir i unrhyw un sy’n cymryd rhan, mae’n ffordd wych o droi taith gerdded yn antur, i helpu gyda llesiant ac i helpu i drawsnewid y diffyg cyswllt â natur a welwyd yn y blynyddoedd diwethaf. Gellir recordio golygfeydd yn unrhyw le, hyd yn oed yn eich gardd neu yn eich mannau gwyrdd lleol – mae’r cyfan yn helpu.”

Ychwanegodd Tom: “Mae modd i bawb fynd at y dolydd yn Skrinkle o’r maes parcio, ac i’r rheini sy’n fodlon camu ymhellach, gellir cyfuno ymweliad ag archwilio Cilfachau Drws yr Eglwys a Traethau Skrinkle Haven.”

I gael rhagor o wybodaeth am y prosiect Look Wild ac i lawrlwytho ap iNaturalist, ewch i www.nationalparks.uk/look-wild. Mae fersiwn symlach a mwy addas i blant o ap iNaturalist, o’r enw Seek, hefyd ar gael i’w lwytho i lawr ar ddyfeisiau Android ac Apple.

I gael gwybod am ddigwyddiadau eraill sy’n cael eu cynnal yn y Parc Cenedlaethol, ewch i https://www.arfordirpenfro.cymru/events

Park Authority wardens have worked hard for several years to improve biodiversity in the meadows at Skrinkle.

An exciting new project, which encourages people to have fun and engage more with nature, has been launched by the Pembrokeshire Coast National Park Authority.

Look Wild is a project spanning all UK National Parks and is the biggest citizen science project to date involving all 15 of them. Using the free iNaturalist nature identification app, members of the public are being asked to contribute to a better understanding of wildlife and biodiversity by recording the plants, animals and insects they see when out and about.

The project was launched in Pembrokeshire on 3 July with a free Meadows Celebration event at Skrinkle Haven. Pembrokeshire Coast Youth Rangers were on hand to help with activities, which included an introduction to the Look Wild project, sweep netting sessions and a guided stroll through the meadows where Park Authority wardens have worked hard for several years to improve biodiversity.

National Park Discovery Ranger Tom Moses said: “We are delighted to take part in this National Parks UK project, which aims to help people enjoy and connect with nature, while supporting conservation.

“Many don’t realise the importance of recording wildlife sightings in our fight against biodiversity loss – if the scientists know what is out there, they are better able to help us all look after it. The apps are great fun to use, enabling you to build up your own collection of sightings, complete challenges and identify any plants and animals you’re not familiar with.

“For families and children, or in fact for anyone taking part, it’s a brilliant way to turn a walk into an adventure, to help with wellbeing and to help turn around the ‘nature-disconnectedness’ seen in recent years. Sightings can be recorded anywhere, even in your garden or local green spaces – it all helps.”

He added: “The meadows at Skrinkle can be accessed easily from the car park by all, and for those willing to take on the steps, a visit can be combined with exploring the awe-inspiring Church Door Cove and Skrinkle Haven beaches.”

For more information on the Look Wild project and to download the iNaturalist app, go to www.nationalparks.uk/look-wild. A simpler, more child-friendly version of the iNaturalist app, called Seek, is also available to download on Android and Apple devices.

To find out about other events taking place in the National Park visit www.pembrokeshirecoast.wales/events.

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...