Free Wills Offer from National Park

This is a bilingual article. Please sroll down for the English version.

image by Gerd Altmann of Pixabay

Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn cynnig gwasanaeth ysgrifennu ewyllys am ddim

Mae Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn gwahodd aelodau o’r cyhoedd i roi trefn ar eu pethau yn rhad ac am ddim, diolch i bartneriaeth â Farewill.

Mae lleihau’r dreth etifeddiaeth trwy adael rhodd i elusen wedi dod yn fwyfwy poblogaidd dros y degawd diwethaf, gyda dros £3 biliwn yn cael ei godi ar gyfer gwahanol fudiadau trwy roddion ar ôl marwolaeth dros y flwyddyn ddiwethaf*. Gall hefyd ddod â’r boddhad o wybod y bydd gwerthoedd a chredoau’n cael eu trosglwyddo i genedlaethau’r dyfodol.

Bydd partneriaeth yr Ymddiriedolaeth â Farewill, Cwmni Ysgrifennu Ewyllys Cenedlaethol y Flwyddyn yn 2019, yn caniatáu i unrhyw un ysgrifennu neu ddiweddaru ei ewyllys yn rhad ac am ddim mewn cyn lleied â phymtheg munud, a hynny o ddiogelwch eu cartrefi eu hunain.

Dim ond nifer cyfyngedig o ewyllysiau rhad ac am ddim sydd ar gael y mis hwn, felly’r cyntaf i’r felin geith falu. Mae rhoddion i’r Ymddiriedolaeth yn ddewisol, ond wrth i’r Parc Cenedlaethol ddathlu ei ben-blwydd yn 70 oed yn ystod cyfnod o newid hinsawdd byd-eang a cholli bioamrywiaeth, gallai rhodd a adawyd mewn ewyllys helpu i gynnal y dirwedd drawiadol hon am genedlaethau i ddod.

Dywedodd Elsa Davies LVO, Cadeirydd Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro: “Rydyn ni’n annog unrhyw un sydd heb ysgrifennu eu hewyllys eto, neu sydd heb ddiweddaru eu hewyllys ers tro byd, i fanteisio ar y cyfle gwych hwn. Mae rhoi rhywbeth i’r Ymddiriedolaeth yn ddewisol, ond os yw Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi chwarae rhan yn eich bywyd, mae’r gwasanaeth rhad ac am ddim hwn yn gyfle i drosglwyddo rhywbeth gwirioneddol wych – rhodd a fydd yn helpu i ddiogelu ein harfordir arbennig ar gyfer heddiw, yfory a’r dyfodol.”

Mae pob ewyllys a wneir gyda Farewill yn cael ei gwirio gan arbenigwr ac mae’n rhwymo yn gyfreithiol. I gael ysgrifennu eich ewyllys am ddim, ewch i  https://farewill.com/pembscoast5. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Nichola Couceiro yn Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ar 01646 624 808.

Mae Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn elusen gofrestredig ac fe’i sefydlwyd i hyrwyddo cadwraeth, y gymuned leol, diwylliant a’r arfordir. Ei nod yw arwain y ffordd o ran gwarchod tirwedd eiconig y Parc Cenedlaethol.

I gael rhagor o wybodaeth am Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a’r gwaith mae’n ei gefnogi, ewch i https://ymddiriedolaetharfordirpenfro.

 

 

Image by Gerd Altmann of Pixabay

Members of the public are being invited by the Pembrokeshire Coast National Park Trust to put their affairs in order for free, thanks to a partnership with Farewill, said to be the UK’s largest will writer.

Reducing inheritance tax by leaving a gift to charity has become increasingly popular over the past decade, with over £3 billion raised for various organisations through posthumous donations over the past year. It can also bring the satisfaction of knowing that values and beliefs will be passed down to future generations.

The Trust’s partnership with Farewill, voted National Will Writing Firm of the Year in 2019, will allow anyone to write or update their will free of charge in as little as 15 minutes, from the safety of their own homes.

Only a limited number of free wills are available this month, so anyone interested is urged to get in touch as soon as possible. Donations to the Trust are optional, but as the National Park celebrates its 70th anniversary against a backdrop of global climate change and biodiversity loss, a gift left in a will could help sustain this spectacular landscape for many more generations to come.

Pembrokeshire Coast National Park Trust chair Elsa Davies said: “We encourage anyone who has yet to write their will, or hasn’t updated theirs in a long time, to make the most of this fabulous opportunity. Gifting something to the Trust is optional, but if the Pembrokeshire Coast National Park has played a part in your life, this free service presents the chance to pass on something truly wonderful – which will help safeguard our cherished coastline for today, tomorrow and the future.”

Every will made with Farewill is checked by a specialist and is legally binding. To write your will for free, go to https://farewill.com/pembscoast5. For more information contact Nichola Couceiro at the Pembrokeshire Coast National Park Trust on 01646 624 808.

The Pembrokeshire Coast National Park Trust is a registered charity and was set up to champion conservation, the local community, culture and coastline. Its aim is to lead the way in protecting the iconic National Park landscape.

To find out more about the Pembrokeshire Coast National Park Trust and the work it supports visit www.pembrokeshirecoasttrust.wales.

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...