You Can Help Create New Map of St Davids

This is a bilingual message from Pembrokeshire Coast National Park. Please scroll down for the English version

 

Prosiect i fapio dinas leiaf y DU newydd ddechrau

Mae aelodau’r cyhoedd yn cael eu gwahodd i gymryd rhan mewn prosiect cyffrous newydd yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi, lle mae map newydd ar y gweill i helpu arwain ymwelwyr o amgylch dinas leiaf y DU.

Bydd safle Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn cynnal gweithdy celf cydweithredol yn ddiweddarach y mis hwn, lle bydd y rheini sydd â gwybodaeth leol yn cael cyfle i rannu eu barn â dylunwyr ynghylch beth maen nhw’n meddwl sy’n bwysig am Dyddewi, a helpu i benderfynu beth ddylid ei gynnwys ar y map.

Dywedodd Claire Bates, Rheolwr Gwasanaethau i Ymwelwyr yn Oriel y Parc: “Gallai syniadau gynnwys hoff ddarn o bensaernïaeth, hoff le tawel neu’r lleoliadau gorau ar gyfer gwylio bywyd gwyllt lleol. Mae gan y dylunwyr ddiddordeb hefyd mewn chwedlau a mythau lleol, ac unrhyw straeon hynod a rhyfeddol sy’n gysylltiedig â’r ddinas hanesyddol hon.

“Y cyfan rydyn ni’n ei ofyn gan y rheini sy’n bresennol ydy eu bod nhw’n dod â’u gwybodaeth leol, eu straeon a’u cariad at ein dinas fach.”

Cynhelir y gweithdy rhyngweithiol yn Oriel y Parc ddydd Sadwrn 23 Hydref rhwng 2pm a 4pm, ac mae croeso i bawb.

Mae’n hanfodol archebu lle ymlaen llaw ar gyfer y gweithdy hwn, a gall unrhyw un sydd â diddordeb mewn dod i’r gweithdy sicrhau eu lle drwy fynd i www.orielyparc.co.uk

 

Local people invited to help map the UK’s smallest city 

Members of the public are being invited to take part in an exciting new project at Oriel y Parc Gallery and Visitor Centre in St Davids, where a new map is being created to help guide visitors around the UK’s smallest city.

The Pembrokeshire Coast National Park Authority-run site will host a collaborative art workshop where those with local knowledge will get the chance to share with designers what they think is important about St Davids and help decide what should be included on the map.

Claire Bates, visitor services manager for Oriel y Parc, said: “Ideas could include a favourite piece of architecture, a favourite tranquil place, or the best locations for viewing local wildlife. The designers are also interested in local myths and legends, and any strange and wonderful stories associated with this historic city.

“All we ask from those attending is that they bring along their local knowledge, stories and small city love.”

The interactive workshop will take place at Oriel y Parc on Saturday 23 October between 2pm and 4pm, and everyone is welcome.

Booking ahead is essential for this workshop, and anyone interested in attending can secure their place by visiting www.orielyparc.co.uk.

 

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...