Water Refill Stations Plan ‘Will Cut Plastic Pollution’

 

This is a bilingial message from Pembrokeshire Coast National Park. Please scroll down for the English version…

Porthclais Water Station

Lansio gorsafoedd newydd i ail-lenwi dŵr yn y Parc Cenedlaethol i leihau’r defnydd o blastig untro

Bydd ymwelwyr â Pharc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn cael mwy o gyfleoedd i arbed arian, i yfed digon o ddŵr ac i atal llygredd plastig yn y tarddiad, diolch i wyth o orsafoedd newydd i ail-lenwi dŵr sydd wedi cael eu gosod mewn lleoliadau strategol ar hyd yr Arfordir.

Drwy ei gwneud hi’n haws cael gafael ar ddŵr yfed am ddim drwy ei raglen Ffynhonnau Dŵr Yfed, nod Awdurdod y Parc yw lleihau nifer y poteli dŵr plastig untro sy’n cael eu defnyddio yn y Parc Cenedlaethol ac sy’n mynd i’r môr yn y pen draw. Mae’r rhaglen hefyd yn cefnogi ymgyrch Llywodraeth Cymru i sicrhau mai Cymru yw’r Genedl Ail-lenwi gyntaf yn y byd.

Mae cyllid gan Gynllun Cymorth Amwynderau Twristiaeth Llywodraeth Cymru, a gwaith partneriaeth gyda Chyngor Sir Penfro a Danfo UK Ltd, wedi ei gwneud yn bosibl i osod gorsafoedd ail-lenwi dŵr am ddim y tu allan i gyfleusterau toiledau cyhoeddus yn

Llanrath (Gorllewin)

Maes Parcio Aberllydan (Millmoor Way)

Dwyrain Freshwater

Porth Clais

Pwllgwaelod

Sain Ffraid

Nolton Haven*

Abercastell*

* Ar gau rhwng 1 Tachwedd a 31 Mawrth

Dywedodd Tegryn Jones, Prif Weithredwr Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro: “Mae llygredd plastig yn gallu difetha cymunedau arfordirol ac arwain at ganlyniadau dinistriol i fywyd gwyllt. Rydyn ni’n falch iawn o fod wedi gallu gweithio gyda phartneriaid i osod y gorsafoedd ail-lenwi yma, a fydd yn helpu’r cyhoedd i yfed digon o ddŵr, a hefyd yn lleihau’r defnydd o blastig untro pan fyddan nhw’n crwydro yn y Parc Cenedlaethol.

“Mae’r safleoedd yma’n rhan o rwydwaith cynyddol o orsafoedd ail-lenwi dŵr ar hyd a lled y wlad, ac rydyn ni’n annog pawb i’w defnyddio.”

Mae’r gorsafoedd ail-lenwi newydd, ynghyd â llawer o orsafoedd eraill ar draws y Parc Cenedlaethol a gweddill y Deyrnas Unedig, wedi cael eu cofrestru ar yr ap Refill sydd ar gael am ddim. Mae fersiwn Gymraeg ar gael hefyd, a gellir llwytho’r ap i lawr yn Google Play a’r App Store. Mae rhagor o fanylion ar gael yn www.refill.org.uk.

Amroth West Water Station

 

Visitors to the Pembrokeshire Coast National Park will find more opportunities to save money, stay hydrated and prevent plastic pollution at source, courtesy of eight new water refill stations that have been installed at strategic locations around the coast.

By making free drinking water more accessible through its Drinking Water Fountains programme, the Park Authority aims to reduce the number of single-use plastic water bottles being used in the National Park and ending up in the sea. The programme also supports the Welsh Government campaign to make Wales the first Refill Nation in the world.

Funding from the Welsh Government’s Tourism Amenity Support Scheme, and partnership work with Pembrokeshire County Council and Danfo UK, has made it possible to install free water refill stations on the outside of public toilets at

Amroth (West)

Broad Haven Car Park (Millmoor Way)

Freshwater East

Porthclais

Pwllgwaelod

St Brides

Nolton Haven*

Abercastell*

* Closed 1 November to 31 March

Tegryn Jones, chief executive of Pembrokeshire Coast National Park Authority, said: “Plastic pollution can be a blight on coastal communities and have devastating consequences for wildlife. We’re delighted to have been able to work with partners to install these refill stations, which will help members of the public stay hydrated, while cutting down on single-use plastics when out and about in the National Park.

“These sites are part of a growing network of water refill stations across the country, and we encourage everyone to make use of them.”

The new refill stations, along with many others throughout the National Park and the rest of the UK, have been registered on the free Refill app. Also available in Welsh translation, it can be downloaded from Google Play and the App Store. Further details are available at www.refill.org.uk.

 

 

 

 

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...