Improvements Planned for Archaeological Sites

This message is in Welsh and English. Please scroll down for the English version

 

Mae Foel Drygarn yn un o’r tri safle archeolegol lleol fydd yn gweld gwelliannau o ran hygyrchedd a dealltwriaeth y cyhoedd – Foel Drygarn is one of the three local archaeological sites that will see improvements to both accessibility and public understanding

Prosiect dehongli archaeoleg yn rhoi hwb i safleoedd treftadaeth lleol a’u cymunedau

 Bydd tri safle archaeolegol o bwysigrwydd cenedlaethol yn arwain at welliannau i hygyrchedd a dealltwriaeth y cyhoedd, diolch i brosiect newydd a ariennir gan Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, Cronfa Trysorau’r Filltir Sgwâr Cadw, Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol, Ymddiriedolaeth Sackler, ac Awdurdod y Parc Cenedlaethol.

Bydd y prosiect, sydd hefyd yn cael ei gyflwyno ar y cyd ag Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed drwy brosiect Arfordirol: Treftadaeth a Thwristiaeth, yn cael ei gynnal dros 2022, a’i nod yw gwella’r dehongliad presennol yn Foel Drygarn, Gors Fawr a’r Hen Gastell yng Nghasnewydd. Y gobaith yw y bydd y cynnwys newydd yn helpu i ddod â’r safleoedd yn fyw ac yn helpu cymunedau lleol a’r cyhoedd i weld arwyddocâd y safleoedd hynny.

Dywedodd yr Archaeolegydd Cymunedol Tomos Ll. : “Ar ôl cwblhau gwaith tebyg mewn safleoedd eraill, fel Capel Sant Padrig yn Mhorth Mawr, rydyn ni’n gwybod y bydd datblygu a gwella cynnwys dehongli yn arwain at fwy o ymgysylltu – ac y mwyaf y bydd pobl yn deall pam fod lle penodol yn bwysig, mae’n fwy tebygol y bydd yn cael ei ddiogelu ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.”

Fel rhan o’r prosiect, bydd ymgynghori â chymunedau lleol a rhanddeiliaid yn digwydd i helpu i ddatblygu’r cynnwys.

Dywedodd Elsa Davies, Cadeirydd Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro: “Mae’r Ymddiriedolaeth wedi ymrwymo i ymgysylltu â phobl o bob cefndir ac oedran. Un o brif elfennau’r prosiect hwn yw sicrhau bod dehongliad newydd mor hygyrch â phosibl i gynifer o bobl â phosibl.”

“Yn ogystal â galluogi ysgolion i gael gafael ar y dehongliad ar-lein ac ymgysylltu â demograffig iau, rydyn ni’n gobeithio y bydd yr elfen ddigidol yn golygu y bydd y rheini sy’n llai abl yn gorfforol, neu sydd â rhwystrau eraill i gael mynediad at y safleoedd, yn dal i allu cael mynediad at y dreftadaeth a chael ymdeimlad o fod yno’n ffisegol.”

Mae Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn elusen sydd wedi’i chofrestru gan Gomisiwn Elusennau’r DU. Rhif cofrestru’r elusen yw 1179281.

I gael rhagor o wybodaeth am ei brosiectau a’u heffaith, ewch i: https://ymddiriedolaetharfordirpenfro.cymru/ein-gwaith-an-heffaith/.

Mae Arfordirol Ucheldiroedd: Treftadaeth a Thwristiaeth yn cael ei ariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) drwy Raglen Cydweithredu Cymru Iwerddon. Bydd y prosiect yn gweithio gydag amrywiaeth o randdeiliaid cymunedol, lleol a chenedlaethol o Gymru ac Iwerddon, gyda Phrifysgol Aberystwyth yn arwain y prosiect, ac yn gweithio mewn partneriaeth â Choleg Prifysgol Dulyn ac Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed. Nod y prosiect yw arddangos treftadaeth naturiol a diwylliannol pedair ardal ucheldirol arfordirol yn Iwerddon (Mynyddoedd Wicklow a Blackstairs) a Chymru (Mynyddoedd Cambria a Phreseli) i gynyddu mathau cynaliadwy o dwristiaeth ynddynt, gan arwain at greu bywoliaeth, cymunedau ac amgylcheddau mwy cynaliadwy.

 

Archaeology interpretation project provides a boost for local heritage sites and their communities

Three archaeological sites of national importance will see improvements to both accessibility and public understanding, thanks to a new project funded by the Pembrokeshire Coast National Park Trust, Cadw’s 15-Minute Heritage Fund, the National Lottery Heritage Fund, the Sackler Trust and the National Park Authority.

The project, also delivered in collaboration with the Dyfed Archaeological Trust through the Coastal Uplands: Heritage and Tourism project, aims to improve existing interpretation at Foel Drygarn, Gors Fawr and the Old Castle at Newport. It’s hoped that the new content will help bring the sites to life and help local communities and the wider public visualise the significance of those sites.

Community archaeologist Tomos Ll Jones said: “Having completed similar work at other sites, such as St Patrick’s Chapel at Whitesands, we know that developing and enhancing interpretation content will result in increased engagement – and the more people understand why a place is important, the more likely it will be safeguarded for future generations.”

As part of the project, consultation with local communities and stakeholders will take place to help develop the content.

Pembrokeshire Coast National Park Trust chair Elsa Davies said: “The Trust is committed to engaging with people from all walks of life, backgrounds and ages. One of the main focusses of this project is to ensure that new interpretation is as accessible as possible to as many people as possible.”

“As well as enabling schools to access the interpretation online and engaging with a younger demographic, we hope that the digital element will mean that those who are less physically able – or have other barriers to accessing the sites – can still access the heritage and gain a sense of being physically there.”

For more information visit https://pembrokeshirecoasttrust.wales/our-work-and-impact/.

Coastal Uplands: Heritage and Tourism (CUPHAT) is funded by the European Regional Development Fund (ERDF) through the Ireland Wales Co-operation Programme. The project will work with a range of community, local and national stakeholders from Wales and Ireland, with Aberystwyth University leading the project, and working in partnership with University College Dublin and the Dyfed Archaeological Trust. The project aims to showcase the natural and cultural heritage of four coastal upland areas in Ireland (Wicklow and Blackstairs Mountains) and Wales (Cambrian and Preseli Mountains) to increase sustainable forms of tourism within them, thus leading to the creation of more sustainable livelihoods, communities and environments.

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...