Why Not Host a Puffin Party?

This is a bilingual post from Pembrokeshire Coast National Park. Please scroll down for the English version

Beth am gynnal Parti Pâl i ddathlu pumed pen-blwydd Ymddiriedolaeth Elusennol Arfordir Penfro

Mae Ymddiriedolaeth Elusennol Arfordir Penfro yn gwahodd pobl i drefnu gweithgareddau codi arian ym mis Gorffennaf 2023 i helpu i nodi ei phen-blwydd yn bump oed.

Mae’r Ymddiriedolaeth wedi codi dros £225,000 o amrywiaeth o ffynonellau ers 2018, gan gynnwys prosiectau fel Pobl, Llwybrau a Phryfed Peillio, Creu Mwy o Ddolydd a Gwyllt am Goetiroedd.

Mae hefyd wedi darparu Grantiau Gweithredu dros Natur i helpu grwpiau cymunedol a sefydliadau lleol i roi hwb i fioamrywiaeth, gweithredu ar newid yn yr hinsawdd neu addysgu eraill ar y pynciau pwysig hyn.

Dywedodd Katie Macro, Cyfarwyddwr Ymddiriedolaeth Elusennol Arfordir Penfro: “Gallwch ein helpu i ddathlu ein pum mlynedd gyntaf drwy drefnu te parti, bore coffi neu werthu cacennau gyda’ch ffrindiau, eich teulu, eich busnes neu’ch cymuned leol rhwng 1 a 31 Gorffennaf 2023.

“Os oes angen ysbrydoliaeth neu help arnoch i ddechrau arni, mae gennym amrywiaeth o adnoddau ar ein gwefan i’ch helpu i drefnu a gwneud eich Parti Pâl yn llwyddiant a chodi arian y mae mawr ei angen i gadw Arfordir Penfro yn arbennig nawr a’i ddiogelu ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.”

Mae’r adnoddau sydd ar gael yn cynnwys templedi poster a gwahoddiadau, Cwis Parti Pâl, addurniadau cacennau a chardiau ryseitiau.

Rhif cofrestru elusen Ymddiriedolaethau Elusennol Arfordir Penfro yw 1179281.

I gael rhagor o wybodaeth ac i gofrestru eich diddordeb, ewch i www.ymddiriedolaetharfordirpenfro.cymr

 

 

You could host what’s being billed as “a Puffin Party” to celebrate the Pembrokeshire Coast Charitable Trust’s fifth birthday.

The Trust is inviting people to arrange fundraising festivities in July  to help mark this milestone.

It has raised more than £225,000 from a range of sources since 2018, including projects such as People, Paths & Pollinators, Make More Meadows and Wild About Woodlands.

It has also provided Force for Nature grants to help community groups and local organisations boost biodiversity, act on climate change or educate others on these important topics.

Pembrokeshire Coast Charitable Trust director Katie Macro said: “You can help us celebrate our first five years by arranging a tea party, coffee morning or cake sale with your friends, family, business or local community between 1 and 31 July.

“If you need some inspiration or help to get you started, we have a range of resources on our website to help you arrange make your Puffin Party a success and raise much-needed funds to keep the Pembrokeshire Coast special now and safeguard it for future generations.”

The resources available include poster and invitation templates, a Puffin Party quiz, decorations, cake toppers and recipe cards.

To find out more and register your interest, visit www.pembrokeshirecoasttrust.wales.

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...