Your National Park Needs You

This article is in Welsh and English. Scroll down for the English version.

Elusen y Parc Cenedlaethol yn gofyn am gymorth gwirfoddolwyr

Wrth i Ymddiriedolaeth Elusennol Arfordir Penfro ddathlu ei phen-blwydd yn bump oed, mae galwad wedi cael ei gwneud am unigolion sy’n frwd dros y Parc Cenedlaethol i helpu i’w ddiogelu ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Sefydlwyd yr elusen yn 2018, ac ers hynny mae wedi gweithio gydag aelodau o’r cyhoedd, cyrff cyllido a rhoddwyr corfforaethol i gefnogi amrywiaeth eang o brosiectau sydd wedi’u cynllunio i fod o fudd i’r Parc a’i bobl. Mae’r rhain yn cynnwys gwella safleoedd ar gyfer natur, helpu ysgolion a phlant cyn oed ysgol i gael profiadau dysgu yn yr awyr agored a chefnogi prosiectau cymunedol sy’n hyrwyddo bioamrywiaeth ac yn cyflawni o ran cadwraeth neu newid yn yr hinsawdd.

Fodd bynnag, wrth i’r Ymddiriedolaeth edrych tuag at y dyfodol a’r holl heriau y mae’r unig Barc Cenedlaethol gwirioneddol arfordirol yn y DU yn eu hwynebu, mae mwy o angen nag erioed am unigolion brwdfrydig sy’n barod i helpu.

Mae cyfleoedd ar gael nawr i Wirfoddolwyr Codi Arian a Chymunedol, a fydd yn helpu i godi ymwybyddiaeth o’r Ymddiriedolaeth a’i gwaith mewn cymunedau lleol, helpu i godi arian, cynrychioli’r elusen mewn digwyddiadau lleol a darparu cymorth ymarferol arall pan fo angen.

Dywedodd Katie Macro, Cyfarwyddwr Ymddiriedolaeth Elusennol Arfordir Penfro: “Rydyn ni’n chwilio am wirfoddolwyr cyfeillgar a chroesawgar, gyda’r hyder i siarad â’r cyhoedd, ar sail un i un ac mewn grwpiau mawr.”

Bydd y gweithgareddau’n amrywio o gynrychioli’r Ymddiriedolaeth mewn digwyddiadau lleol i helpu i gasglu arian mewn bwcedi, mynychu digwyddiadau pan fydd siec yn cael ei chyflwyno, rhoi cyflwyniadau byr ar waith yr elusen a helpu gyda dyletswyddau gweinyddol. Fodd bynnag, dim ond dyletswyddau neu weithgareddau y byddan nhw’n teimlo’n gyfforddus yn eu gwneud y disgwylir i wirfoddolwyr eu cyflawni.

Ychwanegodd Katie Macro: “Mae ymchwil wedi dangos bod gwirfoddoli yn gallu bod yr un mor fuddiol mewn sawl ffordd i unigolion ag y mae i’r achos maen nhw’n ei gefnogi. Mae’r rhain yn cynnwys cwrdd â phobl newydd, dysgu sgiliau newydd, datblygu eich CV a rhoi hwb i’ch hunan-barch.

“Bydd pawb yn cael hyfforddiant a dillad brand yr Ymddiriedolaeth, bydd treuliau’n cael eu had-dalu a bydd geirdaon yn cael eu darparu yn y dyfodol. Y cyfan rydyn ni’n ei ofyn yw bod gwirfoddolwyr yn ddibynadwy ac yn onest, ac yn ddigon hyblyg i gael eu galw pan fo angen.”

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn gwirfoddoli i Ymddiriedolaeth Elusennol Arfordir Penfro, cysylltwch â support@pembrokeshirecoasttrust.wales.

Mae rhagor o wybodaeth am yr Ymddiriedolaeth a’i gwaith ar gael yn https://ymddiriedolaetharfordirpenfro.cymru/.

Capsiwn: Helpwch i ddiogelu Arfordir Penfro ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol drwy ddod yn Wirfoddolwr Codi Arian a Chymunedol.

As the Pembrokeshire Coast Charitable Trust celebrates its fifth birthday, a call has been made for individuals who are passionate about the National Park to help protect it for future generations.

Since being set up in 2018, the charity has worked with members of the public, funding bodies and corporate donors to support a wide range of projects designed to benefit both the park and its people. These include improving sites for nature, helping schools and pre-school children with outdoor learning experiences and supporting community projects that promote biodiversity and deliver on conservation or climate change.

However, as the Trust looks towards the future and all the challenges faced by the UK’s only truly coastal national park, the need for enthusiastic individuals who are willing to help has never been greater.

Opportunities are now available for community and fundraising volunteers, who will help raise awareness of the Trust and its work within local communities, help out with fundraising, represent the charity at local events and provide other practical support when needed.

The director of the Trust, Katie Macro, said: “We are looking for volunteers who are friendly and approachable, and have the confidence to speak with the public, both on a one-to-one basis and in large groups.”

Activities will range from representing the Trust at local events to assisting with bucket collections, attending cheque presentations, giving short presentations on the work of the charity and assisting with administrative duties. However, volunteers will only be expected to complete duties or activities that they feel comfortable with.

Macro said: “Research has shown there are many ways in which volunteering can be as beneficial to individuals as it is to the cause they’re supporting. These include meeting new people, learning new skills, building your CV and boosting self-esteem.

“Training and Trust-branded clothing will be provided for all, with expenses reimbursed and future references provided. All we ask is that volunteers are trustworthy and honest, and flexible enough to be called on when needed.”

If you are interested in volunteering for the Pembrokeshire Coast Charitable Trust, contact support@pembrokeshirecoasttrust.wales.

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...