Nature’s Lost Words

Image by Jackie Morris

 

The following article is in Welsh and English. Please scroll down for the English version.

 

Dewch i ailddarganfod Geiriau Diflanedig natur a diwylliant yn Oriel y Parc o 2 Gorffennaf

Drwy bartneriaeth unigryw rhwng Amgueddfa Cymru a dau Awdurdod Parc Cenedlaethol yng Nghymru, bydd y llyfr poblogaidd Geiriau Diflanedig yn dod yn fyw yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi o Dydd Sul 2 Gorffennaf.

Mae Geiriau Diflanedig yn archwilio’r berthynas rhwng iaith a’r byd, a phŵer natur i ddeffro’r dychymyg. Bydd yr arddangosfa deithiol, sy’n cael ei threfnu gan Compton Verney, gyda Hamish Hamilton a Penguin Books, yn casglu ynghyd, am y tro cyntaf erioed, gwaith celf gwreiddiol Jackie Morris ochr yn ochr â cherddi Cymraeg wedi’u hysgrifennu gan Mererid Hopwood a cherddi Saesneg gan Robert Macfarlane.

Mae’r llyfr poblogaidd Geiriau Diflanedig yn defnyddio swynganeuon cyffrous a darluniau trawiadol i ail-gyflwyno wynebau diflanedig natur i’n geirfa ac, yn ei dro, ein hysbrydoli i ymuno â’r frwydr i wrthdroi eu cyflwr. Cafodd y cyhoeddiad Cymraeg, Geiriau Diflanedig, ei gyhoeddi gan Graffeg yn 2019.

Yn Oriel y Parc yn Nhyddewi, bydd gwrthrychau o gasgliadau hanes naturiol Amgueddfa Cymru hefyd yn cael eu defnyddio i dynnu sylw at faint o fioamrywiaeth sydd wedi’i cholli a bydd yn esbonio’r gwaith sy’n cael ei wneud i geisio atal y dirywiad hwn.

Bydd y cydweithrediad rhwng Amgueddfa Cymru, Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn arddangos geiriau a dyfrlliwiau’r llyfr yn yr Ysgwrn yng Ngwynedd hefyd.

Cynhelir cyfres o ddigwyddiadau a gweithgareddau arbennig yn Oriel y Parc a’r Ysgwrn i annog rhagor o bobl i ddysgu mwy am Geiriau Diflanedig a defnyddio’r swynganeuon i’w hatgoffa o’u hatgofion hudolus o fyd natur.

Bydd Geiriau Diflanedig yn cael ei harddangos yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi o ddydd Sul 2 Gorffennaf 2023 hyd at wanwyn 2024. I gael rhagor o wybodaeth am yr arddangosfa hon, ewch i www.arfordirpenfro.cymru/oriel-y-parc/geiriau-diflanedig/.

Bydd Geiriau Diflanedig yn cael ei harddangos yn yr Ysgwrn, Trawsfynydd, o ddydd Sul 25 Mehefin hyd at wanwyn 2024. I gael rhagor o wybodaeth am yr arddangosfa hon, ewch i www.yrysgwrn.com/cynllunio-eich-ymweliad/arddangosfa-geiriau-diflanedig.

I gael rhagor o wybodaeth am y llyfr The Lost Words, ewch i www.thelostwords.org.

Image by Jackie Morris

A partnership between Amgueddfa Cymru – Museum Wales and two National Park authorities in Wales will see the bestselling book Geiriau Diflanedig – The Lost Words brought to life at Oriel y Parc Gallery and Visitor Centre in St Davids from Sunday 2 July.

Geiriau Diflanedig – The Lost Words explores the relationship between language and the living world, and of nature’s power to spark the imagination. The touring exhibition, which is organised by Compton Verney, with Hamish Hamilton and Penguin Books, will bring together, for the first time the original artwork by Jackie Morris alongside the English-language poems by Robert Macfarlane and Welsh-language poems written by Mererid Hopwood.

The award-winning book The Lost Words uses stirring spell-songs and eyecatching illustrations to reintroduce the fading faces of nature to our vocabularies and, in turn, inspire us to join the fight to reverse their plight. The Welsh publication, Geiriau Diflanedig, was published by Graffeg in 2019.

At Oriel y Parc, specimens from the natural history collections of Amgueddfa Cymru will also be used to highlight the level of biodiversity loss and explain the work being done to try to arrest this decline.

The collaboration between Amgueddfa Cymru, Pembrokeshire Coast National Park Authority and Eryri (Snowdonia) National Park Authority will also see words and watercolours from the book on display at Yr Ysgwrn in Gwynedd.

A series of special events and activities will be held at Oriel y Parc and Yr Ysgwrn to encourage people to discover more about Geiriau Diflanedig – The Lost Words and use the spell-songs to conjure their own magic memories in nature.

Geiriau Diflanedig – The Lost Words will be on display at Oriel y Parc Gallery and Visitor Centre in St Davids until spring 2024. For more information on this exhibition visit www.orielyparc.co.uk/the-lost-words.

Geiriau Diflanedig – The Lost Words will also be on display at Yr Ysgwrn in Trawsfynydd until spring 2024. For more information on this exhibition visit www.yrysgwrn.com/en/visit/lost-words-exhibition.

For more information about The Lost Words book visit www.thelostwords.org.

 

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...