Minister Joins Outdoor Schooling Celebration

The following article is in Welsh and English

 

Y Gweinidog Addysg yn ymuno â Diwrnod Dathlu Ysgolion Awyr Agored Sir Benfro

 

Cafodd deg ysgol yn Sir Benfro eu cydnabod yn ddiweddar am eu hymrwymiad i ddysgu yn ac am yr amgylchedd naturiol mewn Diwrnod Dathlu arbennig ar gyfer Ysgolion Awyr Agored Sir Benfro.

Cafodd y digwyddiad ei gynnal ym Maenordy Scolton ger Hwlffordd ac roedd Jeremy Miles AS, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg Llywodraeth Cymru, yno i gyflwyno tystysgrifau i staff ac i ddisgyblion o’r ysgolion llwyddiannus. Cafodd y disgyblion gyfle hefyd i fwynhau amrywiaeth o weithgareddau awyr agored o adeiladu cuddfannau ac adnabod bywyd gwyllt i weithdai mwd a helfeydd bwystfilod bach.

Roedd partneriaid PODS hefyd yn bresennol gan gynnwys cynrychiolwyr o Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, Canolfan Darwin, Cyngor Sir Penfro, Tir Coed, Fforwm Arfordir Sir Benfro, Cadwch Gymru’n Daclus a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

 

Dywedodd Jeremy Miles AS, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg: “Roedd hi’n wych gweld enghreifftiau o ysgolion a phartneriaid yn Sir Benfro yn cydweithio i ddarparu profiadau awyr agored i blant.

“Mae chwarae a dysgu yn yr awyr agored yn meithrin parch gydol oes at fyd natur ac at yr amgylchedd ac mae’n fuddiol i iechyd meddwl a chorfforol plant, yn ogystal â’u helpu i ddatblygu sgiliau datrys problemau.”

Dywedodd Bryony Rees, Cydlynydd Ysgolion Awyr Agored Sir Benfro: “Roedd hi’n wych gallu cyflwyno Gweinidog y Gymraeg ac Addysg i rai o’r ysgolion lleol sydd wedi gwneud addysg awyr agored yn rhan allweddol o’u cwricwlwm ysgol.

“Roedd hi’n arbennig o addas cael y ddau bennaeth a oedd wedi sefydlu PODS, Simon Thomas a Kevin Phelps, yn bresennol i ddathlu’r garreg filltir hon wrth i’r bartneriaeth geisio datblygu a sicrhau cyllid i barhau â’i gwaith yn y dyfodol.”

Ychwanegodd Kevin Phelps, Pennaeth Ffederasiwn Ysgolion Cynradd Tafarn Ysbyty a Thredeml: “Roedd Simon a minnau wrth ein bodd ein bod wedi cael ein gwahodd i’r digwyddiad gwych hwn. Mae hi wedi bod yn anhygoel gweld syniad a gawson ni flynyddoedd yn ôl yn datblygu i fod yn brosiect mor bwysig, gan ddod â phrofiadau dysgu o ansawdd yn yr awyr agored i gynifer o’n dysgwyr.”

Y deg ysgol a oedd yn y diwrnod dathlu oedd Ysgol Gynradd Tafarn Ysbyty, Ysgol Gynradd Tredeml, Ysgol Cas-mael, Ysgol Gynradd Hook, Ysgol Gymunedol Pennar, Ysgol Gynradd Gatholig Teilo Sant, Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Penrhyn, Ysgol Gynradd Cosheston, Ysgol y Glannau ac Ysgol Aberllydan.

I gael rhagor o wybodaeth am PODS ewch i http://pembrokeshireoutdoorschools.co.uk/cy.

Ten Pembrokeshire schools were recently recognised for their commitment to learning in and about the natural environment at a special Pembrokeshire Outdoor Schools (PODS) Celebration Day.

The event, at Scolton Manor, near Haverfordwest, saw the Welsh Government Minister for Education and the Welsh Language, Jeremy Miles, present certificates to staff and pupils from the successful schools, who also enjoyed a range of outdoor activities from den building and wildlife identification to mud workshops and minibeast hunts.

Representatives were also there from Pembrokeshire Coast National Park Authority, Darwin Centre, Pembrokeshire County Councill, Tir Coed, Pembrokeshire Coastal Forum, Keep Wales Tidy and Hywel Dda University Health Board.

Miles said: “It was great seeing examples of schools and partners in Pembrokeshire working together to provide outdoor experiences for children.

“Outdoor playing and learning instil a lifelong respect for nature and the environment and have benefits for children’s mental and physical health, as well as helping them develop problem-solving skills.”

Pembrokeshire Outdoor Schools co-ordinator Bryony Rees said: “It was fantastic to be able to introduce the Minister to some of the local schools that have made outdoor education a key part of their school curriculum.

“It was particularly fitting to have the two founding PODS headteachers, Simon Thomas and Kevin Phelps, present to celebrate this milestone as the partnership looks to develop and secure funding to continue its work in the future.”

Phelps, headteacher of the Federation of Tavernspite and Templeton CP Schools, said: “Simon and I were delighted to be invited to this brilliant event. It has been incredible to see an idea that we had many years ago develop into such an important project, bringing high-quality outdoor learning experiences to so many of our learners.”

The ten schools that attended the celebration day were: Tavernspite CP School, Templeton CP School, Ysgol Casmael/Puncheston School, Hook CP School, Pennar Community School, St Teilo’s Catholic Primary School, Penrhyn Church in Wales VC School, Cosheston VC School, Coastlands CP School and Broad Haven CP School.

To find out more about PODS visit www.pembrokeshireoutdoorschools.co.uk.

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...