Park Authority Issues Walking Guidelines

Painting by Anna Waters
https://www.artistannawaters.com

This is a bilingual item – scroll down for English version.

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro wedi cyhoeddi arweiniad i bobl sydd â mynediad at gefn gwlad o’u stepen drws er mwyn eu helpu i gadw’n ddiogel pan fyddant yn mynd i gerdded.

Mae’r arweiniad cefn gwlad wedi’i lunio i atgoffa’r rheini sy’n mynd i gerdded i ddilyn cyngor y Llywodraeth ac i ystyried y Cod Cefn Gwlad, gan barchu unrhyw bobl a da byw y byddant yn dod ar eu traws.

Mae’r arweiniad yma’n cynghori pobl i wneud y canlynol:

·           Dim ond defnyddio llwybrau cefn gwlad yn eich cymdogaeth y gallwch chi gerdded atynt o’ch cartref – PEIDIWCH â gyrru i’r ardaloedd cefn gwlad i gerdded.

·           Aros ar y llwybr – Peidiwch â thresmasu ar dir preifat; defnyddiwch lwybrau cyhoeddus a llwybrau ceffylau yn unig.

·           Cadw pellter cymdeithasol – Cadwch o leiaf dau fetr rhyngoch chi a cherddwyr eraill ac osgoi defnyddio llwybrau cul.

·           Cynllunio eich taith – Ceisiwch osgoi’r amseroedd prysur pan fydd llawer o bobl eraill yn cerdded hefyd, ac os yn bosibl, peidiwch â defnyddio’r un llwybrau bob dydd.

·           Parchu preswylwyr a thirfeddianwyr – Os yw llwybr yn agos at dŷ neu fferm, ceisiwch ddefnyddio llwybr arall. Os nad yw hyn yn bosibl, parchwch le’r preswylwyr gan y gallant fod yn agored i niwed neu’n hunanynysu.

·           Cadw cŵn ar dennyn – Mae tymor wyna wedi dechrau ac erbyn hyn mae llawer o gaeau’n llawn defaid ac wyna.

·           Cau giatiau i atal defaid a gwartheg rhag dianc.

Dywedodd Tegryn Jones, prif weithredwr Awdurdod y Parc: “Bydd yr arweiniad hwn yn diogelu’r cyhoedd ac unrhyw dda byw y gallant ddod ar eu traws wrth fynd am dro. Hefyd, bydd yn atal rhoi galw ychwanegol ar y gwasanaethau brys, sydd eisoes yn gweithio hyd eithaf eu gallu wrth ymateb i faterion megis tresmasu, cŵn ar goll, pryderon am ddefaid, a da byw’n dianc o gaeau.

“Rydyn ni’n gwerthfawrogi bod y rhan fwyaf o’r cyhoedd yn dilyn cyngor y Llywodraeth i aros gartref a dim ond mentro allan yn agos i’w stepen drws. Mae’n bwysig i’r rheini sydd â llwybrau cerdded ar eu stepen drws i gymryd sylw o’r cyngor sydd ar gael am fynd i gerdded.

Hefyd, rydyn ni’n ddiolchgar i Heddlu Dyfed Powys am eu help i reoli’r sir i wneud yn siŵr bod y bobl sy’n mynd i gerdded ond yn gwneud hynny gan ddefnyddio’r llwybrau sydd ar eu stepen drws”

Gallwch ddod o hyd i’r manylion llawn am ba rannau o Lwybr yr Arfordir sydd wedi cau ar wefan yr awdurdod yn www.pembrokeshirecoast.wales.

Goodwick

The Pembrokeshire Coast National Park Authority has issued guidance to people who have access to the countryside on their doorsteps to help them stay safe while out walking.

The countryside guidance has been produced as a reminder to those out walking to follow government advice and to be mindful of the Countryside Code, respecting any people and livestock encountered.

The guidance advises people to:

·           Only use country paths in your neighbourhood that you can walk to from your house – Do not drive to the countryside to walk.

·           Keep to the path – Do not trespass onto private land; only use public footpaths and bridleways.

·           Practice social distancing – Keep a minimum of two metres apart from other walkers and avoid using narrow paths.

·           Plan your walk – Try to avoid busy times of day when many other people may be walking, and if possible, don’t use the same route every day.

·           Respect residents and landowners – If a path runs close to a house or farm, try to take a different walk. If this isn’t possible, please respect the residents’ space as they may be vulnerable and self-isolating.

·           Keep dogs on leads – The lambing season has begun and many fields are now stocked with sheep and lambs.

·           Close gates to prevent sheep and cattle escaping.

Tegryn Jones, chief executive of the Park Authority said: “This guidance will protect the public and any livestock they may encounter while out walking. It will also prevent additional calls upon emergency services, who are already working at capacity, from having to respond to issues such as trespass, lost dogs, sheep worrying and livestock escaping from fields.

“We are encouraged by the response of the vast majority of the public in following government advice to stay at home and only access the outdoors from their doorsteps. It is important for those people who do have walking opportunities on their doorsteps to take note of the advice provided when out walking.

“We also give thanks to Dyfed Powys Police for their support in patrolling across the county to ensure that those people accessing walking opportunities are only doing so from their doorsteps.”

Full details of the Coast Path closures can be found on the Authority’s website at www.pembrokeshirecoast.wales.   

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...