Winners of 2021 Next Tourism Generation Competition

This is a bilingual message. Please scroll down for the English version

Cyhoeddi enillwyr ar gyfer Cystadleuaeth Next Tourism Generation (NTG) 2021 

Gwahoddwyd pobl ifanc â dyheadau i weithio ym maes twristiaeth i gyflwyno eu syniadau ar gyfer dyfodol y diwydiant yng Nghymru gan gystadleuaeth Next Tourism Generation. Heddiw, cyhoeddwyd yr enillwyr hynny gan gyflwynydd y BBC, Huw Stephens, yn seremoni wobrwyo rithiol a symposiwm sgiliau NTG 2021. Mynychwyd y digwyddiad gan fyfyrwyr twristiaeth a lletygarwch ac arweinwyr y diwydiant twristiaeth o bob rhan o Gymru.  

Nod y prosiect Next Tourism Generation (NTG), sydd wedi’i leoli ym Met Caerdydd, yw gwella cydweithredu rhwng y diwydiant twristiaeth ac addysg a darparu adnoddau i fynd i’r afael â bylchau sgiliau digidol a chynaliadwyedd yng Nghymru. Trefnwyd y gystadleuaeth, sydd yn ei hail flwyddyn, gan dîm y Next Tourism Generation (NTG) ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd ar y cyd â PLANED a Tourism Society Cymru.

Cafodd ceisiadau myfyrwyr i’r gystadleuaeth, gan gynnwys rhai sy’n mynychu Coleg Penybont, Coleg Caerdydd a’r Fro, Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Coleg Llandrillo, Coleg Menai a Choleg Sir Benfro, eu beirniadu gan arweinwyr y diwydiant twristiaeth.

Gofynnwyd i ymgeiswyr ddewis 1 o’r 4 categori gwobr ac ymateb i’r cwestiwn “Sut olwg ddylai fod ar ddyfodol twristiaeth yng Nghymru? Pa sgiliau a hyfforddiant fydd eu hangen ar y genhedlaeth nesaf o weithwyr proffesiynol twristiaeth i gefnogi’r datblygiad cynaliadwy hwn?”

  • Enillodd Ming Zhang o Brifysgol Metropolitan Caerdydd y categori Diwydiant Twristiaeth a Seilwaith, a noddwyd gan Tourism Society Cymru.
  • Enillodd Jenna O’Brien o Goleg Menai’r categori Offer a Thechnoleg Ddigidol, a noddwyd gan M-SParc.
  • Enillodd Siôn Nicholas Charles o Brifysgol Metropolitan Caerdydd y categori Amgylchedd ac Ecoleg, a noddwyd gan Gyrchfan Bluestone yn Sir Benfro.
  • Enillodd Martha Wilson o Goleg Sir Benfro’r wobr am y categori Cymunedau Lleol a noddwyd gan yr elusen cymorth cymunedol, PLANED.

Derbyniodd enillydd pob un o’r pedwar categori £250, tra cafodd enillydd y categori Digidol, Jenna O’Brien o Goleg Menai, ei henwi’n Enillydd Cyffredinol y gystadleuaeth eleni.  Dywedodd Jo Quinney o RibRide a beirniad y categori Offer a Thechnoleg Ddigidol, ”Gwnaeth cyflwyniad Jenna argraff fawr arnaf. Mae ganddi ddealltwriaeth wych o’r pwysau a’r straen yn y diwydiant twristiaeth ar hyn o bryd. Esboniwyd yr angen hyfforddi’n glir a gwnaeth achos da iawn dros uwchsgilio gweithlu Cymru. Hoffais yn arbennig y ffaith ei bod o’r farn bod angen ailysgrifennu cyrsiau twristiaeth i gynnwys unedau a modiwlau perthnasol newydd. Rwy’n gobeithio y caiff ei syniadau eu clywed ac y gellir gwneud newidiadau.”

Cafodd y mynychwyr hefyd gyfle i fwynhau sgyrsiau gan noddwyr y gystadleuaeth, Marten Lewis, Cyrchfan Parc Cenedlaethol Bluestone, ar dwristiaeth a’r amgylchedd; Rebecca Armstrong o Tourism Society Cymru ar ddyfodol cynaliadwy’r diwydiant twristiaeth yng Nghymru; Iwan Thomas o PLANED ar rôl cymunedau Cymru mewn twristiaeth gynaliadwy; ac Emily Roberts o M-SParc ar ddefnyddio technoleg ddigidol mewn twristiaeth.

Hoffai’r Next Tourism Generation, Tourism Society Cymru a PLANED ddiolch i’r holl feirniaid ac ymgeiswyr. Roedd cystadleuaeth NTG2021 yn agored i fyfyrwyr twristiaeth a lletygarwch, rhwng 16 a 25 oed, sy’n gweithio yn y sector twristiaeth gan gynnwys y rhai a gawsant eu rhoi ar ffyrlo a’u diswyddo yn ystod pandemig Covid.

The Next Tourism Generation competition invited young people with aspirations to work in tourism to come forward with their ideas for the future of the industry in Wales. The winners were announced by BBC presenter Huw Stephens at the NTG 2021 virtual awards ceremony and skills symposium. The event was attended by tourism and hospitality students and tourism industry leaders from across Wales.

The Next Tourism Generation (NTG) project based at Cardiff Met aims to improve collaboration between tourism industry and education and provide resources to address sustainability and digital skills gaps in Wales. The competition, which is in its second year, was organised by the NTG team at Cardiff Metropolitan University with PLANED and Tourism Society Cymru.

Tourism industry leaders judged competition entries from students, including those attending Bridgend College, Cardiff and Vale College, Cardiff Metropolitan University, University of Wales Trinity Saint David, Coleg Llandrillo, Coleg Menai and Pembrokeshire College.

Entrants were asked to select one of four award categories and respond to the question ‘’What should the future of tourism in Wales look like? What skills and training will the next generation of tourism professionals need to support this sustainable development?”

  • Martha Wilson from Pembrokeshire College won the award for Local Communities category sponsored by community support charity PLANED.
  • Ming Zhang from Cardiff Metropolitan University won the Tourism Industry and Infrastructure category, sponsored by Tourism Society Cymru.
  • Jenna O’Brien from Coleg Menai won the Digital Tools and Technology category, sponsored by M-SParc.
  • Siôn Nicholas Charles from Cardiff Metropolitan University won the Environment and Ecology category, sponsored by Bluestone Resort in Pembrokeshire.

The Next Tourism Generation, Tourism Society Cymru and PLANED wish to thank all the judges and entrants. The NTG2021 competition was open to tourism and hospitality students, aged 16–25 working in the tourism sector, including those furloughed and made redundant during the pandemic.

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...