Praise for Work of Coast National Park

This is a bilingual message from Pembrokeshire Coast National Park. Please scroll down for the English version…

 

Needle Rock

Awdurdod y Parc yn cael ei gydnabod am gynorthwyo a datblygu ei Aelodau

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) wedi canmol Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro am fynd “y filltir ychwanegol” i gynorthwyo a datblygu ei Aelodau.

Dyfarnwyd y Freinlen Lefel Uwch i’r Awdurdod am Gynorthwyo a Datblygu Aelodau, ar ôl iddo lwyddo i ddangos “gwaith effeithiol a pharhaus gan y swyddogion a’r Aelodau”.

Bwriad y Freinlen yw sicrhau bod ystod hanfodol o drefniadau cymorth a datblygu ar gael i gynghorwyr, ac mae’r Freinlen Uwch yn brawf pellach bod y trefniadau sy’n ofynnol ar gyfer y Siarter yn gweithio’n effeithiol.

Dywedodd y Cynghorydd Paul Harries, Cadeirydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol: “Rydyn ni’n falch iawn o fod yn un o ddim ond tri awdurdod yng Nghymru i ennill y Freinlen Lefel Uwch, ar ôl cael ein cydnabod gan CLlLC am waith caled staff ac Aelodau, yn enwedig o ystyried yr amgylchiadau anodd a ddaeth yn sgil y pandemig byd-eang.

“Roedd yr enghreifftiau a amlygwyd gan CLlLC yn cynnwys y cymorth a roddwyd i Aelodau gael mynediad at y platfform cyfarfodydd ar-lein a’i ddefnyddio. Roedd hyn wedi galluogi’r Awdurdod i barhau i weithredu wrth i gyfyngiadau Covid-19 ei gwneud yn amhosibl cynnal cyfarfodydd pwyllgor wyneb yn wyneb.”

Mewn llythyr yn llongyfarch yr Awdurdod, dywedodd Panel Adolygu CLlLC: “Mae’r wybodaeth a’r dystiolaeth a ddarparwyd yn dangos yn glir bod yr holl feini prawf angenrheidiol wedi cael eu bodloni.

“Mae’r aelodau’n elwa o’r arferion gwell a gyflwynwyd ac yn gallu arddangos yr arferion da hyn drwy raglen gynhwysfawr ac effeithiol o gynorthwyo a datblygu. Mae hyn yn galluogi’r Awdurdod i roi trefniadau llywodraethu corfforaethol effeithiol ar waith.”

I gael rhagor o wybodaeth ac i weld rhestr o’r awdurdodau lleol sydd wedi derbyn y freinlen a’r freinlen lefel uwch, ewch i wefan CLlLC: https://www.wlga.cymru/wales-charter-for-member-support-and-development-

 

Pembrokeshire Coast National Park Authority has been praised for going “above and beyond” to provide support and development for its members by the Welsh Local Government Association (WLGA).

The Authority has been awarded the Advanced Level Charter for Member Support and Development, having shown “effective and sustained work by the officers and members” in its submission.

The Charter is designed to establish that an essential range of support and development arrangements for councillors is in place, while the Advanced Charter is designed to recognise that the arrangements required for the Charter are working effectively.

National Park Authority chairman,Cllr Paul Harries said: “We are extremely proud to be one of only three authorities in Wales to achieve the Advanced Charter, having been recognised by the WLGA for the hard work of staff and members, especially given the difficult circumstances presented by the global pandemic.

“The examples highlighted by the WLGA included support for members accessing and using the online meeting platform that enabled the Authority to keep functioning while covid restrictions have made it impossible to hold committee meetings in person.”

In a letter congratulating the Authority, the WLGA’s Review Panel said: “The information and evidence provided clearly demonstrate that all the necessary criteria have been met.

“Members are benefiting from and are able to demonstrate improved practice due to a comprehensive and effective programme of support and development which enables the effective corporate governance of the Authority.”

For more information, visit the WLGA website: https://www.wlga.wales/wales-charter-for-member-support-and-development-

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...