A Sustainable Stitch In Time

The latest phase of the Sustainable Stitch in Time project will see work to control Himalayan balsam and Japanese knotweed continue in the Gwaun, Porthgain and Clydach catchments, as well as new areas in South Pembrokeshire.

Please scroll down for English version

Pwyth cynaliadwy mewn pryd: ennill brwydrau yn erbyn planhigion goresgynnol

Mae cam diweddaraf prosiect Pwyth mewn Pryd wedi dod â gwirfoddolwyr, contractwyr a pherchnogion tir at ei gilydd yng nghynllun mwyaf rheoli rhywogaethau goresgynnol Sir Benfro hyd yma, gan gwmpasu ardal o bron i 40 hectar yn 2019 – sy’n cyfateb i oddeutu 75 o gaeau pêl-droed.

Mae prosiect Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, sy’n ceisio rheoli Jac y Neidiwr a chlymog Japan mewn ardaloedd allweddol, yn cael ei oruchwylio gan grŵp llywio o bartneriaid gan gynnwys yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Cyfoeth Naturiol Cymru, ymddiriedolaeth Afonydd Gorllewin Cymru, Llywodraeth Cymru a Chanolfan Gwybodaeth Bioamrywiaeth Gorllewin Cymru.

Wedi eu cyflwyno naill ai’n fwriadol neu’n ddamweiniol, gall planhigion goresgynnol dra-arglwyddiaethu ar gynefinoedd gwlypdiroedd a glannau afonydd drwy dyfu’n gryfach na phlanhigion eraill i ddwyn eu gofod a’u peillwyr, gan achosi colledion mawr mewn bioamrywiaeth.

Cyllidwyd cam diweddaraf y prosiect, dan y teitl Pwyth Cynaliadwy mewn Pryd, gan grant Galluogi Adnoddau Naturiol a Lles Llywodraeth Cymru gyda chyllid ychwanegol gan Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ynghyd â Dŵr Cymru.

Dywedodd Cydlynydd Prosiect Pwyth mewn Pryd, Matthew Tebbutt: “Mae’r cyllid ychwanegol wedi caniatáu i ni fonitro a chynnal y llwyddiannau a gyflawnwyd yn barod yn nalgylchoedd afon Gwaun a Phorthgain, yn ogystal â pharhau â’n hymdrechion dileu yn nalgylch Clydach ac ymlediad i ardaloedd newydd yn nalgylch Castellmartin yn Ne Sir Benfro.

“Cyfrannodd ein gwirfoddolwyr a’n grwpiau cymunedol 440 awr at y prosiect y llynedd ac roedd y cyfraniad hwnnw’n hanfodol i lwyddiant tymor rheoli 2019. Mae llawer o grwpiau a gwirfoddolwyr yn rhoi amser dro ar ôl tro i’w hardaloedd ‘mabwysiedig’. Ni allaf ddiolch digon iddynt, ond rydym yn gwybod nad mater o gyflawni’r gwaith yn unig yw hyn, mae ein gwirfoddolwyr yn ei fwynhau’n fawr a dyna pam eu bod yn dal i ddod yn ôl yn fy marn i.”

Ychwanegodd un o’r gwirfoddolwyr, Granville Watson: “Mae mynd yn ôl i leoedd a gweld y llwyddiant yn ysgogiad go iawn i mi. Rydym yn gwybod ei bod yn dasg fawr, yn broblem fawr, ond rydyn ni’n dechrau rheoli’r sefyllfa. Rwyf wedi dysgu llawer am rywogaethau goresgynnol drwy weithio gyda’r prosiect a nawr gallaf rannu rhywfaint o wybodaeth. Gallaf siarad â phobl nad ydyn nhw’n gwybod llawer am Jac y neidiwr a gallaf gyfeirio tirfeddianwyr at y cysylltiadau cywir”.

Dywedodd Jonathan Hughes, aelod o grŵp cymunedol: “Pan symudais i’r ardal gyntaf ymunais â Llais Llanychaer, grŵp lleol sy’n ymwneud â’r prosiect Pwyth mewn Pryd, fel ffordd o ddod yn rhan o’m cymuned leol. Roedd modd i mi gysylltu â phobl o’r un anian, datblygu cyfeillgarwch newydd o gwmpas diddordebau cyffredin, ac roedd modd cael sgyrsiau newydd a gwahanol. Mae’n teimlo fel caseg eira, braidd – megis dechrau pethau oedd cymryd rhan.”

Er bod y cyfyngiadau yn sgil y coronafeirws wedi golygu bod yr holl weithgareddau gwirfoddoli wedi eu hatal yn ystod cyfnod a fyddai wedi bod yn brysur i’r prosiect, mae cyswllt â gwirfoddolwyr wedi parhau drwy ddigwyddiadau hyfforddi ar-lein er mwyn eu paratoi ar gyfer dull newydd a fydd yn diogelu iechyd a diogelwch pawb dan sylw. .

Er mwyn diogelu’r cynnydd a wnaeth y prosiect yn barod, mae pum contractwr lleol wedi gallu parhau i weithio gyda mesurau cadw pellter cymdeithasol diogel, gan alluogi Pwyth mewn Pryd i gefnogi’r busnesau lleol hyn yn ystod y cyfnod anodd hwn.

I gymryd rhan neu am ragor o wybodaeth am brosiect Pwyth mewn Pryd, ewch i http://www.arfordirpenfro.cymru/pwyth-mewn-pryd neu cysylltwch â Matthew Tebbutt drwy ffonio 01646 624800 neu e-bostio matthewt@arfordirpenfro.org.uk.

Adran Gyfathrebu’r Parc Cenedlaethol. Ffoniwch 01646 624867 neu e-bostiwch medig@pembrokeshirecoast.org.uk.

Himalayan balsam

A Sustainable Stitch in Time: fighting the battle against invasive plants

The latest phase of the Stitch in Time project has seen volunteers, contractors and landowners join forces in Pembrokeshire’s largest invasive species (INNS) control plan to date, covering an area of nearly 40 hectares in 2019 – the equivalent of around 75 football fields.

The Pembrokeshire Coast National Park Authority project, which aims to control Himalayan balsam and Japanese knotweed in key areas, is overseen by a steering group of partners including the National Trust, Natural Resources Wales, the West Wales Rivers trust, the Welsh Government and the West Wales Biodiversity Information Centre.

Introduced either deliberately or accidentally, INNS can dominate wetland and river bank habitats by outcompeting other plants for space and pollinators, causing major losses in biodiversity.

The latest phase of the project, titled Sustainable Stitch in Time, has been funded by a Welsh Government grant with additional funding from the Pembrokeshire Coast National Park Trust along with Dŵr Cymru.

Stitch in Time project co-ordinator Matthew Tebbutt said: “The additional funding has allowed us to monitor and maintain the successes already achieved in the Gwaun and Porthgain river catchments, as well as continuing our eradication efforts in the Clydach catchment and pushing out into new areas in the Castlemartin catchment in South Pembrokeshire.

“Our volunteers and community groups donated 440 hours to the project last year and that contribution was critical to the success of the 2019 control season. Many groups and volunteers repeatedly donate time on their ‘adopted’ areas. I can’t thank them enough, but we know it’s not just about getting the work done – our volunteers really enjoy it, which I think is why they keep coming back.”

Volunteer Granville Watson said: “Going back to places and seeing the success is a real motivator for me. Knowing it is a big job, a big problem, but that we are getting it under control. I’ve learnt a lot about invasive species through working with the project and now I can impart some knowledge. I can talk to people who don’t know much about balsam and I can direct landowners to the right contacts.”

Community group member Jonathan Hughes said: “When I first moved to the area I joined Llais Llanychaer, a local group involved in the Stitch in Time project, as a way of becoming involved in my local community. I was able to make contact with like-minded people; new friendships developed around common interests, new and different conversations to be had. It feels a bit like a snowball effect – becoming involved was just the beginning.”

Although the coronavirus restrictions have seen all volunteering activities suspended during what would have been a busy period for the project, contact with volunteers has continued with online training events in order to prepare them for a new approach that will protect the health and safety of all involved.

To safeguard the gains already made by the project, five local contractors have been able to continue to work with safe social distancing measures, allowing Stich in Time to support these local businesses during this difficult period.

To get involved or find out more about the Stitch in Time project, visit www.pembrokeshirecoast.wales/stitch-in-time or contact Matthew Tebbutt on 01646 624800 or matthewt@pembrokeshirecoast.org.uk.

National Park Communications, 01646 624867 or email medig@pembrokeshirecoast.org.uk.

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...