New Chair Elected at Coast National Park Authority

This is a bilingual message . Please scroll down down for the English version.

Pembrokeshire Coast National Park Authority members with new chair Councillor Di Clements (centre) and chief executive Tegryn Jones (second from right)

 

Ethol cynghorydd sir Martletwy fel Cadeirydd Awdurdod y Parc wrth i Aelodau newydd ddod i’r cyfarfod cyntaf

Cafodd y Cynghorydd Di Clements ei hethol fel Cadeirydd newydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar 15 Mehefin.

Mae’r Cyng Clements, a wasanaethodd fel Dirprwy Gadeirydd o 2019, yn ymgymryd â’r rôl gan y Cynghorydd Paul Harries, a fu’n Gadeirydd am y tair blynedd diwethaf.

Y Dirprwy Gadeirydd newydd yw Dr Rachael Heath-Davies sydd wedi bod yn Aelod o’r Awdurdod a benodwyd gan Lywodraeth Cymru ers 2017.

Dywedodd y Cynghorydd Clements: “Rwyf wrth fy modd fy mod wedi cael fy ethol yn Gadeirydd yr Awdurdod a byddaf yn defnyddio fy nghefndir amrywiol fel preswylydd, cynghorydd sir, ffermwr, perchennog busnes twristiaeth a gwirfoddolwr cymunedol i helpu i hyrwyddo gwaith Awdurdod y Parc a chynnal dibenion y Parc Cenedlaethol.

“Hoffwn ddiolch i’r Cynghorydd Harries am ei holl waith caled dros y blynyddoedd diwethaf. Mae gwasanaethu fel Dirprwy Gadeirydd ochr yn ochr ag ef wedi rhoi profiad amhrisiadwy i mi y byddaf yn siŵr o fanteisio arno yn ystod fy nghyfnod yn y Gadair.

“Ar ôl llywio’n llwyddiannus drwy’r blynyddoedd cythryblus diwethaf, rwy’n hyderus bod gan y Parc Cenedlaethol a’r Awdurdod ddyfodol disglair o’n blaenau, ac edrychaf ymlaen at weithio gyda fy nghyd-aelodau a’m staff i gyflawni’r blaenoriaethau newydd o ran cadwraeth, yr hinsawdd, cysylltiadau a chymunedau.”

 

Councillor Di Clements, the new chair of Pembrokeshire Coast National Park Authority, with chief executive Tegryn Jones

Councillor Di Clements has been voted in as the new chair of Pembrokeshire Coast National Park Authority.

Cllr Clements, who served as deputy chair from 2019, takes over the role from Cllr Paul Harries, who had served as chair for the past three years.

The new deputy chair is Dr Rachael Heath-Davies who has been a Welsh Government-appointed member of the Authority since 2017.

Cllr Clements said: “I am delighted to have been elected chair and will draw on my varied background as a resident, county councillor, farmer, tourism business owner and community volunteer to help promote the work of the Authority and uphold the purposes of the National Park.

“I would like to thank Cllr Harries for all his hard work over the past few years. Serving as Deputy Chair alongside him has provided me with invaluable experience that I will no doubt draw upon.

“Having successfully navigated through the past few turbulent years, I am confident that both the National Park and the Authority have bright futures ahead and look forward to working with my fellow members and staff to deliver on the newly focused priorities of conservation, climate, connection and communities.”

Kitty Parsons

Kitty has forgotten how long she has been here now but she loves Pembrokeshire for its beauty and it's people. She spends her time searching out stories for pembrokeshire.online, swimming in the sea , drawing and painting as Snorkelfish and eating cake. She says "Pembrokeshire.online has been an opportunity to celebrate this beautiful county and its people. Keep the stories coming. We love to hear from you."

You may also like...